خوش آمدید

به سودوکوکاپ خوش آمدید - یک سایت سودوکوی آنلاین که در آن هر روز میتوانید سودوکوی کلاسیک یا ورینت حل کنید!

اطلاعات بیشتر در مورد سایت.
مسابقه در تاریخ 12:00 21 Feb 14 CET, شروع و در تاریخ \پایان یافت.00:00 25 Feb 14 CET.

تمرین

در لیگ روزانه سودوکو شرکت کنید!