برگزارکنندگان

کارل تزار Karel Tesař از شهر برنو، جمهوری چک، موسس و مدیر سایت سودوکوکاپ است.

جزئیات اطلاعات تماس:
I Karel Tesař (Kodyn) I
info@sudokucup.com

همکاران:
لینک سایت های دوستان.

sudoku

czech-sudoku.com

FED-SUDOKU

http://www.logic-masters.de/

http://forsmarts.com/eng/

sfinks