سودوکوی کلاسیک

لیگ روزانه - سودوکوی کلاسیک

پنجره بازی v38.0 (باید حتما لاگین کرده باشید)

پنجره بازی v38.0 - با قابلیت تغییر اندازه (باید حتما لاگین کرده باشید)

نتایج لیگ روزانه سودوکوی کلاسیک را در اینجا می توانید ببینید ~> نتایج کلاسیک

سودوکوی کلاسیک

قوانین

در هر یک از خانه های جدول عددی از 1 تا 9 را طوری قرار دهید که اعداد در هیچ یک از سطرها، ستون ها و مربع های 3*3 تکرار نشوند.
لیگ روزانه - سودوکوی کلاسیک ساده

پنجره بازی v59.0 (باید حتما لاگین کرده باشید)

پنجره بازی v59.0 - با قابلیت تغییر اندازه (باید حتما لاگین کرده باشید)

نتایج لیگ روزانه سودوکوی کلاسیک ساده را در اینجا می توانید ببینید ~> نتایج کلاسیک ساده

سودوکوی کلاسیک

قوانین

در هر یک از خانه های جدول عددی از 1 تا 9 را طوری قرار دهید که اعداد در هیچ یک از سطرها، ستون ها و مربع های 3*3 تکرار نشوند.
/sites/default/files/Banner_SCLigazacinajicich1_en.jpg