تمرین

سودوکوی کلاسیک

قوانین

در هر یک از خانه های جدول عددی از 1 تا 9 را طوری قرار دهید که اعداد در هیچ یک از سطرها، ستون ها و مربع های 3*3 تکرار نشوند.

سودوکوی کلاسیک

قوانین

در هر یک از خانه های جدول عددی از 1 تا 9 را طوری قرار دهید که اعداد در هیچ یک از سطرها، ستون ها و مربع های 3*3 تکرار نشوند.