سودوکوی ورینت

لیگ روزانه - سودوکوی ورینت

پنجره بازی v38.0 (باید حتما لاگین کرده باشید)

پنجره بازی v38.0 - با قابلیت تغییر اندازه (باید حتما لاگین کرده باشید)

سودوکو های ورینت این هفته:
 • 07.04.2014 - سودوکوی تورویدال (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 08.04.2014 - سودوکوی قطری
 • 09.04.2014 - سودوکوی پالیندروم (ورینت این مسابقه توسط Zaitoon تهیه شده است)
 • 10.04.2014 - سودوکوی آسمان خراش ها (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 11.04.2014 - سودوکوی قلعه ای(ورینت این مسابقه توسط Mahyar تهیه شده است)
 • 12.04.2014 - سودوکوی متوالی (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 13.04.2014 - سودوکوی زوج

در صورتی که سوالی در مورد ورینت های مختلف دارید و یا نیاز به توضیحات بیشتر دارید میتوانید در انجمن و یا صفحه فیسبوک ما مطرح کنید.

می توانید ورینت های درخواستی خود برای آینده را در فروم اعلام کنید: http://sudokucup.com/node/2289

نتایج لیگ روزانه سودوکوی ورینت را در اینجا می توانید ببینید ~> نتایج ورینت

سودوکوی امروز: سودوکوی قطری

قوانین

در هر یک از خانه های جدول عددی از 1 تا 9 را طوری قرار دهید که اعداد در هیچ یک از سطرها، ستون ها، مربع های 3*3 و دو قطر اصلی تکرار نشوند.
سودوکو های ورینتی که پیشتر منتشر شده اند :
 • 01.05.2012 - سودوکوی نامنظم
 • 02.05.2012 - سودوکوی قطری
 • 03.05.2012 - ویندوکو
 • 04.05.2012 - سودوکوی نامنظم
 • 05.05.2012 - سودوکوی قطری
 • 06.05.2012 - ویندوکو
 • 07.05.2012 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 08.05.2012 - سودوکوی متوالی
 • 09.05.2012 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 10.05.2012 - سودوکوی متوالی
 • 11.05.2012 - سودوکوی قطری و ویندوکو
 • 12.05.2012 - سودوکوی نامنظم و متوالی
 • 13.05.2012 - سودوکوی قطری
 • 14.05.2012 - سودوکوی قطری و بزرگتر کوچکتر
 • 15.05.2012 - سودوکوی متوالی
 • 16.05.2012 - ویندوکو
 • 17.05.2012 - سودوکوی نامنظم
 • 18.05.2012 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 19.05.2012 - سودوکوی قطری و ویندوکو
 • 20.05.2012 - سودوکوی نامنظم و متوالی
 • 21.05.2012 - سودوکوی قطری
 • 22.05.2012 - ویندوکو
 • 23.05.2012 - سودوکوی زوج
 • 24.05.2012 - سودوکوی قطری
 • 25.05.2012 - سودوکوی نامنظم
 • 26.05.2012 - سودوکوی قطری و فرد
 • 27.05.2012 - سودوکوی غیر متوالی
 • 28.05.2012 - سودوکوی آسمان خراش ها
 • 29.05.2012 - سودوکوی قطری
 • 30.05.2012 - سودوکوی فرد
 • 31.05.2012 - سودوکوی چهار تایی
 • 01.06.2012 - سودوکوی قطری و زوج
 • 02.06.2012 - سودوکوی نامنظم
 • 03.06.2012 - ویندوکو
 • 04.06.2012 - سودوکوی پنج جفتی
 • 05.06.2012 - سودوکوی مجموع جادویی
 • 06.06.2012 - سودوکوی متوالی شکاف دار
 • 07.06.2012 - سودوکوی جایگزینی
 • 08.06.2012 - سودوکوی پیکانی
 • 09.06.2012 - سودوکوی چهار تایی
 • 10.06.2012 - سودوکوی قطری
 • 11.06.2012 - سودوکوی دوقلو یاب
 • 12.06.2012 - سودوکوی فرد
 • 13.06.2012 - سودوکوی نقطه ای
 • 14.06.2012 - سودوکوی دماسنجی
 • 15.06.2012 - سودوکوی قطری
 • 16.06.2012 - سودوکوی زوج
 • 17.06.2012 - سودوکوی ریاضی
 • 18.06.2012 - سودوکوی آسمان خراش ها
 • 19.06.2012 - سودوکوی زوج
 • 20.06.2012 - سودوکوی قطری
 • 21.06.2012 - سودوکوی متوالی
 • 22.06.2012 - سودوکوی نامنظم
 • 23.06.2012 - سودوکوی مجموع
 • 24.06.2012 - سودوکوی غیر متوالی
 • 25.06.2012 - سودوکوی قطری
 • 26.06.2012 - ویندوکو
 • 27.06.2012 - سودوکوی متوالی
 • 28.06.2012 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 29.06.2012 - سودوکوی نامنظم
 • 30.06.2012 - سودوکوی فرد
 • 01.07.2012 - سودوکوی مناطق اضافی
 • 02.07.2012 - سودوکوی قطری و زوج
 • 03.07.2012 - سودوکوی ریاضی
 • 04.07.2012 - سودوکوی نقطه ای
 • 05.07.2012 - سودوکوی مناطق اضافی
 • 06.07.2012 - سودوکوی نامنظم
 • 07.07.2012 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 08.07.2012 - سودوکوی قطری
 • 09.07.2012 - سودوکوی چهار تایی
 • 10.07.2012 - سودوکوی فرد
 • 11.07.2012 - سودوکوی قطری و ویندوکو
 • 12.07.2012 - سودوکوی آسمان خراش ها
 • 13.07.2012 - سودوکوی غیر متوالی
 • 14.07.2012 - سودوکوی قطری
 • 15.07.2012 - سودوکوی نامنظم
 • 16.07.2012 - سودوکوی بزرگتر
 • 17.07.2012 - سودوکوی آنتی نایت (به درخواست jzverina)
 • 18.07.2012 - سودوکوی زوج
 • 19.07.2012 - سودوکوی قطری
 • 20.07.2012 - سودوکوی متوالی
 • 21.07.2012 - سودوکوی نامنظم
 • 22.07.2012 - سودوکوی حاصل جمع های خارجی
 • 23.07.2012 - سودوکوی دماسنجی (ورینت این مسابقه توسط KrtekHonza تهیه شده است)
 • 24.07.2012 - سودوکوی فرد
 • 25.07.2012 - سودوکوی غیر متوالی
 • 26.07.2012 - سودوکوی ریاضی (به درخواست Ziti)
 • 27.07.2012 - سودوکوی قطری
 • 28.07.2012 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 29.07.2012 - سودوکوی قاتل کوچک
 • 30.07.2012 - سودوکوی پیکانی (ورینت این مسابقه توسط KrtekHonza تهیه شده است)
 • 31.07.2012 - سودوکوی قطری
 • 01.08.2012 - سودوکوی نامنظم
 • 02.08.2012 - سودوکوی نقطه ای
 • 03.08.2012 - سودوکوی دماسنجی (ورینت این مسابقه توسط KrtekHonza تهیه شده است)
 • 04.08.2012 - سودوکوی زوج
 • 05.08.2012 - سودوکوی آسمان خراش ها
 • 06.08.2012 - سودوکوی قطری
 • 07.08.2012 - سودوکوی قاتل کوچک (ورینت این مسابقه توسط KrtekHonza تهیه شده است)
 • 08.08.2012 - سودوکوی آنتی نایت
 • 09.08.2012 - سودوکوی فرد
 • 10.08.2012 - سودوکوی پیکانی (ورینت این مسابقه توسط KrtekHonza تهیه شده است)
 • 11.08.2012 - ویندوکو
 • 12.08.2012 - سودوکوی غیر متوالی
 • 13.08.2012 - سودوکوی قطری
 • 14.08.2012 - سودوکوی آنتی نایت
 • 15.08.2012 - سودوکوی قاتل
 • 16.08.2012 - سودوکوی شاه ها
 • 17.08.2012 - سودوکوی زوج
 • 18.08.2012 - سودوکوی ضد قطری
 • 19.08.2012 - سودوکوی قاتل کوچک (ورینت این مسابقه توسط KrtekHonza تهیه شده است)
 • 20.08.2012 - سودوکوی مناطق اضافی
 • 21.08.2012 - سودوکوی قطری
 • 22.08.2012 - سودوکوی کمتر بیشتر (به درخواست sudophile)
 • 23.08.2012 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 24.08.2012 - سودوکوی فرد
 • 25.08.2012 - سودوکوی قاتل
 • 26.08.2012 - سودوکوی متوالی
 • 27.08.2012 - سودوکوی نامنظم
 • 28.08.2012 - سودوکوی قطری
 • 29.08.2012 - سودوکوی چهار تایی
 • 30.08.2012 - سودوکوی دوقلو یاب
 • 31.08.2012 - سودوکوی دماسنجی (ورینت این مسابقه توسط KrtekHonza تهیه شده است)
 • 01.09.2012 - سودوکوی زوج
 • 02.09.2012 - سودوکوی حاصل جمع های خارجی
 • 03.09.2012 - سودوکوی قاتل
 • 04.09.2012 - سودوکوی نامنظم
 • 05.09.2012 - سودوکوی نقطه ای
 • 06.09.2012 - سودوکوی قطری
 • 07.09.2012 - سودوکوی شکل دار
 • 08.09.2012 - سودوکوی فرد
 • 09.09.2012 - سودوکوی بدون چهار عدد افزاینده
 • 10.09.2012 - سودوکوی مناطق اضافی
 • 11.09.2012 - سودوکوی پیکانی (ورینت این مسابقه توسط KrtekHonza تهیه شده است)
 • 12.09.2012 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 13.09.2012 - سودوکوی قطری
 • 14.09.2012 - ویندوکو
 • 15.09.2012 - سودوکوی غیر متوالی
 • 16.09.2012 - سودوکوی زوج
 • 17.09.2012 - سودوکوی گروه های رنبن Renban (ورینت این مسابقه توسط jzverina تهیه شده است)
 • 18.09.2012 - سودوکوی نامنظم
 • 19.09.2012 - سودوکوی قطری
 • 20.09.2012 - سودوکوی بدون سه عدد متوالی (ورینت این مسابقه توسط jzverina تهیه شده است)
 • 21.09.2012 - سودوکوی چهار تایی
 • 22.09.2012 - سودوکوی فرد
 • 23.09.2012 - سودوکوی آنتی نایت
 • 24.09.2012 - سودوکوی قاتل کوچک (ورینت این مسابقه توسط KrtekHonza تهیه شده است)
 • 25.09.2012 - سودوکوی قطری
 • 26.09.2012 - سودوکوی آسمان خراش ها
 • 27.09.2012 - سودوکوی دوقلو یاب
 • 28.09.2012 - سودوکوی مجموع
 • 29.09.2012 - سودوکوی زوج
 • 30.09.2012 - سودوکوی مناطق اضافی
 • 01.10.2012 - سودوکوی نامنظم
 • 02.10.2012 - سودوکوی قطری
 • 03.10.2012 - سودوکوی پنج جفتی
 • 04.10.2012 - سودوکوی قاتل
 • 05.10.2012 - سودوکوی جایگزینی
 • 06.10.2012 - سودوکوی فرد
 • 07.10.2012 - سودوکوی ضد قطری
 • 08.10.2012 - سودوکوی شاه ها
 • 09.10.2012 - سودوکوی قطری
 • 10.10.2012 - سودوکوی پالیندروم (به درخواست sudophile)
 • 11.10.2012 - سودوکوی آنتی نایت
 • 12.10.2012 - سودوکوی XV (به درخواست MrLiang)
 • 13.10.2012 - سودوکوی زوج
 • 14.10.2012 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر قاتل (به درخواست squick)
 • 15.10.2012 - سودوکوی قطری و ویندوکو
 • 16.10.2012 - سودوکوی متوالی
 • 17.10.2012 - سودوکوی قطری
 • 18.10.2012 - سودوکوی نامنظم
 • 19.10.2012 - سودوکوی بدون چهار عدد افزاینده
 • 20.10.2012 - سودوکوی قطری و فرد
 • 21.10.2012 - سودوکوی ریاضی (به درخواست Ziti)
 • 22.10.2012 - سودوکوی گروه های گسسته
 • 23.10.2012 - سودوکوی قطری
 • 24.10.2012 - سودوکوی متقارن نابرابر
 • 25.10.2012 - سودوکوی وزیر ها
 • 26.10.2012 - سودوکوی همسایه متوالی
 • 27.10.2012 - سودوکوی مناطق اضافی
 • 28.10.2012 - سودوکوی سه گانه (به درخواست dp_94)
 • 29.10.2012 - سودوکوی قاتل کوچک
 • 30.10.2012 - سودوکوی قطری
 • 31.10.2012 - سودوکوی غیر متوالی
 • 01.11.2012 - سودوکوی دنباله یابی (ورینت این مسابقه توسط MrLiang تهیه شده است)
 • 02.11.2012 - سودوکوی چهار تایی
 • 03.11.2012 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 04.11.2012 - سودوکوی فرد
 • 05.11.2012 - سودوکوی مجموع گروه (ورینت این مسابقه توسط MrLiang تهیه شده است)
 • 06.11.2012 - سودوکوی قطری
 • 07.11.2012 - سودوکوی نامنظم
 • 08.11.2012 - ویندوکو
 • 09.11.2012 - سودوکوی پان دیجیتال (ورینت این مسابقه توسط MrLiang تهیه شده است)
 • 10.11.2012 - سودوکوی نقطه ای
 • 11.11.2012 - سودوکوی زوج
 • 12.11.2012 - سودوکوی شاه ها
 • 13.11.2012 - سودوکوی قطری
 • 14.11.2012 - سودوکوی وزیر ها
 • 15.11.2012 - سودوکوی متوالی (ورینت این مسابقه توسط MrLiang تهیه شده است)
 • 16.11.2012 - سودوکوی آنتی نایت
 • 17.11.2012 - سودوکوی XV
 • 18.11.2012 - سودوکوی فرد
 • 19.11.2012 - سودوکوی گروه های گسسته
 • 20.11.2012 - سودوکوی قطری
 • 21.11.2012 - سودوکوی دوقلو یاب
 • 22.11.2012 - سودوکوی حاصل جمع های خارجی
 • 23.11.2012 - سودوکوی نقطه ای (ورینت این مسابقه توسط MrLiang تهیه شده است)
 • 24.11.2012 - سودوکوی متقارن نابرابر
 • 25.11.2012 - سودوکوی زوج
 • 26.11.2012 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 27.11.2012 - سودوکوی قطری
 • 28.11.2012 - سودوکوی قاتل
 • 29.11.2012 - سودوکوی نامنظم
 • 30.11.2012 - سودوکوی ضد قطری
 • 01.12.2012 - سودوکوی مناطق اضافی
 • 02.12.2012 - سودوکوی فرد
 • 03.12.2012 - سودوکوی آسمان خراش ها
 • 04.12.2012 - سودوکوی قطری
 • 05.12.2012 - سودوکوی قلعه ای
 • 06.12.2012 - سودوکوی قاتل کوچک
 • 07.12.2012 - سودوکوی غیر متوالی
 • 08.12.2012 - سودوکوی دماسنجی
 • 09.12.2012 - سودوکوی اعداد اول (ورینت این مسابقه توسط MrLiang تهیه شده است)
 • 10.12.2012 - سودوکوی قطری
 • 11.12.2012 - سودوکوی قطری
 • 12.12.2012 - سودوکوی متوالی
 • 13.12.2012 - سودوکوی بدون چهار عدد افزاینده
 • 14.12.2012 - سودوکوی مجموع
 • 15.12.2012 - سودوکوی سه گانه (به درخواست jaku111)
 • 16.12.2012 - سودوکوی جایگزینی
 • 17.12.2012 - سودوکوی آنتی نایت
 • 18.12.2012 - سودوکوی قطری
 • 19.12.2012 - سودوکوی ریاضی
 • 20.12.2012 - سودوکوی نقطه ای
 • 21.12.2012 - سودوکوی قلعه ای
 • 22.12.2012 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 23.12.2012 - سودوکوی مجموع گروه (به درخواست jaku111)
 • 24.12.2012 - سودوکوی نامنظم
 • 25.12.2012 - سودوکوی دانه برف (ورینت این مسابقه توسط MrLiang تهیه شده است)
 • 26.12.2012 - سودوکوی قاتل (به درخواست moon58)
 • 27.12.2012 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر (به درخواست Čert)
 • 28.12.2012 - سودوکوی چهار تایی
 • 29.12.2012 - سودوکوی متوالی شکاف دار
 • 30.12.2012 - سودوکوی سه چرخه ای (ورینت این مسابقه توسط MrLiang تهیه شده است)
 • 31.12.2012 - سودوکوی قطری
 • 01.01.2013 - سودوکوی گروه های رنبن Renban (ورینت این مسابقه توسط jzverina تهیه شده است)
 • 02.01.2013 - ویندوکو
 • 03.01.2013 - سودوکوی بزرگتر
 • 04.01.2013 - سودوکوی نامنظم
 • 05.01.2013 - سودوکوی سه متفاوت (ورینت این مسابقه توسط jzverina تهیه شده است)
 • 06.01.2013 - سودوکوی قطری و زوج
 • 07.01.2013 - سودوکوی قاتل کوچک (ورینت این مسابقه توسط jzverina تهیه شده است)
 • 08.01.2013 - سودوکوی قطری
 • 09.01.2013 - سودوکوی آنتی نایت
 • 10.01.2013 - سودوکوی بدون سه عدد متوالی (ورینت این مسابقه توسط jzverina تهیه شده است)
 • 11.01.2013 - سودوکوی گروه های گسسته
 • 12.01.2013 - سودوکوی مناطق اضافی
 • 13.01.2013 - سودوکوی فرد
 • 14.01.2013 - سودوکوی قاتل (تمرین برای مسابقه SC9)
 • 15.01.2013 - سودوکوی قطری
 • 16.01.2013 - سودوکوی XV (تمرین برای مسابقه SC9)
 • 17.01.2013 - سودوکوی بدون اختلاف 2 (تمرین برای مسابقه SC9)
 • 18.01.2013 - سودوکوی دوقلو یاب (تمرین برای مسابقه SC9)
 • 19.01.2013 - سودوکوی نقطه ای (به درخواست jaku111)
 • 20.01.2013 - سودوکوی زوج
 • 21.01.2013 - سودوکوی ریاضی (تمرین برای مسابقه SC9)
 • 22.01.2013 - سودوکوی بزرگتر (تمرین برای مسابقه SC9)
 • 23.01.2013 - سودوکوی چهار تایی (تمرین برای مسابقه SC9)
 • 24.01.2013 - سودوکوی قلعه ای (تمرین برای مسابقه SC9)
 • 25.01.2013 - سودوکوی آنتی نایت (تمرین برای مسابقه SC9)
 • 26.01.2013 - سودوکوی قطری
 • 27.01.2013 - سودوکوی فرد
 • 28.01.2013 - سودوکوی مناطق اضافی
 • 29.01.2013 - سودوکوی قطری
 • 30.01.2013 - سودوکوی اختلافی (ورینت این مسابقه توسط jzverina تهیه شده است)
 • 31.01.2013 - سودوکوی متوالی (ورینت این مسابقه توسط jzverina تهیه شده است)
 • 01.02.2013 - سودوکوی مجموع
 • 02.02.2013 - سودوکوی آسمان خراش ها
 • 03.02.2013 - سودوکوی زوج
 • 04.02.2013 - سودوکوی گروه های رنبن Renban (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - LMI)
 • 05.02.2013 - سودوکوی جفت های رمزی (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - LMI)
 • 06.02.2013 - سودوکوی همسایه های تکراری (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - LMI)
 • 07.02.2013 - سودوکوی دماسنجی (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - LMI)
 • 08.02.2013 - سودوکوی قالب زوج و فرد (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - LMI)
 • 09.02.2013 - سودوکوی گروه های گسسته (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - LMI)
 • 10.02.2013 - سودوکوی قطری (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - LMI)
 • 11.02.2013 - سودوکوی فرد
 • 12.02.2013 - سودوکوی نامنظم
 • 13.02.2013 - سودوکوی غیر متوالی
 • 14.02.2013 - سودوکوی ترتیبی (ورینت این مسابقه توسط jzverina تهیه شده است)
 • 15.02.2013 - سودوکوی مناطق اضافی
 • 16.02.2013 - سودوکوی حاصل جمع های خارجی
 • 17.02.2013 - سودوکوی همسایه متوالی
 • 18.02.2013 - سودوکوی بین 1 و 9 (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - DSM)
 • 19.02.2013 - سودوکوی برابری (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - DSM)
 • 20.02.2013 - سودوکوی 9 یابی (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - DSM)
 • 21.02.2013 - سودوکوی پیکانی (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - DSM)
 • 22.02.2013 - سودوکوی مجموع X (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - DSM)
 • 23.02.2013 - سودوکوی قاتل و قاتل کوچک (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - DSM)
 • 24.02.2013 - سودوکوی آسمان خراش ها (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - DSM)
 • 25.02.2013 - سودوکوی زوج
 • 26.02.2013 - سودوکوی قطری
 • 27.02.2013 - سودوکوی متوالی
 • 28.02.2013 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 01.03.2013 - سودوکوی وزیر ها
 • 02.03.2013 - سودوکوی متقارن نابرابر
 • 03.03.2013 - سودوکوی مناطق اضافی
 • 04.03.2013 - سودوکوی قطری
 • 05.03.2013 - سودوکوی قاتل
 • 06.03.2013 - سودوکوی پیکانی
 • 07.03.2013 - سودوکوی قطری و ویندوکو
 • 08.03.2013 - سودوکوی مجموع آسمان خراش ها (ورینت این مسابقه توسط jzverina تهیه شده است)
 • 09.03.2013 - سودوکوی پالیندروم
 • 10.03.2013 - سودوکوی فرد
 • 11.03.2013 - سودوکوی ضربی (ورینت این مسابقه توسط MrLiang تهیه شده است)
 • 12.03.2013 - سودوکوی قطری
 • 13.03.2013 - سودوکوی زیگزاگ (ورینت این مسابقه توسط Mahyar تهیه شده است)
 • 14.03.2013 - سودوکوی شاه ها
 • 15.03.2013 - سودوکوی دوقلو یاب (به درخواست Black Tiger)
 • 16.03.2013 - سودوکوی ریاضی
 • 17.03.2013 - سودوکوی قطری و زوج
 • 18.03.2013 - سودوکوی آنتی نایت
 • 19.03.2013 - سودوکوی قطری
 • 20.03.2013 - سودوکوی نامنظم
 • 21.03.2013 - سودوکوی چهار تایی
 • 22.03.2013 - سودوکوی بدون چهار عدد افزاینده
 • 23.03.2013 - سودوکوی پنج جفتی
 • 24.03.2013 - سودوکوی جایگزینی
 • 25.03.2013 - سودوکوی غیر متوالی
 • 26.03.2013 - سودوکوی قطری
 • 27.03.2013 - سودوکوی مجموع
 • 28.03.2013 - سودوکوی قلعه ای
 • 29.03.2013 - سودوکوی قاتل کوچک
 • 30.03.2013 - سودوکوی نقطه ای
 • 31.03.2013 - سودوکوی فرد
 • 01.04.2013 - سودوکوی XV
 • 02.04.2013 - سودوکوی قطری
 • 03.04.2013 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 04.04.2013 - سودوکوی دماسنجی
 • 05.04.2013 - سودوکوی متوالی
 • 06.04.2013 - سودوکوی قطری - تغییر کرد!
 • 07.04.2013 - سودوکوی زوج
 • 08.04.2013 - سودوکوی غیر متوالی
 • 09.04.2013 - سودوکوی قطری
 • 10.04.2013 - سودوکوی آسمان خراش های قطری (ورینت این مسابقه توسط jzverina تهیه شده است)
 • 11.04.2013 - سودوکوی بزرگتر
 • 12.04.2013 - سودوکوی قاتل
 • 13.04.2013 - سودوکوی ضد قطری
 • 14.04.2013 - سودوکوی مناطق اضافی
 • 15.04.2013 - سودوکوی چهار تایی (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - راند صربستان)
 • 16.04.2013 - سودوکوی پیکانی (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - راند صربستان)
 • 17.04.2013 - سودوکوی تنیسی (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - راند صربستان)
 • 18.04.2013 - سودوکوی قاتل کوچک (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - راند صربستان)
 • 19.04.2013 - سودوکوی دماسنجی (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - راند صربستان)
 • 20.04.2013 - سودوکوی گروه های رنبن Renban (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - راند صربستان)
 • 21.04.2013 - سودوکوی نامنظم (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - راند صربستان)
 • 22.04.2013 - سودوکوی فرد
 • 23.04.2013 - سودوکوی قطری
 • 24.04.2013 - سودوکوی متوالی (ورینت این مسابقه توسط greenhorn تهیه شده است)
 • 25.04.2013 - سودوکوی آنتی نایت
 • 26.04.2013 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 27.04.2013 - ویندوکو
 • 28.04.2013 - سودوکوی دوقلو یاب
 • 29.04.2013 - سودوکوی گروه های گسسته
 • 30.04.2013 - سودوکوی قطری
 • 01.05.2013 - سودوکوی شکل دار
 • 02.05.2013 - سودوکوی شاه ها
 • 03.05.2013 - سودوکوی آسمان خراش ها
 • 04.05.2013 - سودوکوی زوج
 • 05.05.2013 - سودوکوی بدون اختلاف 2
 • 06.05.2013 - سودوکوی XV (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - مسابقات قهرمانی سودوکوی انگلستان)
 • 07.05.2013 - سودوکوی قطری (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - مسابقات قهرمانی سودوکوی انگلستان)
 • 08.05.2013 - سودوکوی دماسنجی (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - مسابقات قهرمانی سودوکوی انگلستان)
 • 09.05.2013 - سودوکوی کسری (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - مسابقات قهرمانی سودوکوی انگلستان)
 • 10.05.2013 - سودوکوی قاتل (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - مسابقات قهرمانی سودوکوی انگلستان)
 • 11.05.2013 - سودوکوی مازاد (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - مسابقات قهرمانی سودوکوی انگلستان)
 • 12.05.2013 - سودوکوی پالیندروم (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - مسابقات قهرمانی سودوکوی انگلستان)
 • 13.04.2013 - سودوکوی قطری
 • 14.04.2013 - سودوکوی نامنظم
 • 15.05.2013 - سودوکوی غیر متوالی
 • 16.05.2013 - سودوکوی فرد
 • 17.05.2013 - سودوکوی حاصل جمع های خارجی
 • 18.05.2013 - سودوکوی ریاضی
 • 19.05.2013 - سودوکوی وزیر ها
 • 20.05.2013 - سودوکوی متوالی (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - آزمون انتخاب تیم سودوکوی ایالات متحده)
 • 21.05.2013 - سودوکوی پیکانی (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - آزمون انتخاب تیم سودوکوی ایالات متحده)
 • 22.05.2013 - سودوکوی دماسنجی (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - آزمون انتخاب تیم سودوکوی ایالات متحده)
 • 23.05.2013 - سودوکوی سلسله ای (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - آزمون انتخاب تیم سودوکوی ایالات متحده)
 • 24.05.2013 - سودوکوی ویژگی (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - آزمون انتخاب تیم سودوکوی ایالات متحده)
 • 25.05.2013 - سودوکوی نامنظم (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - آزمون انتخاب تیم سودوکوی ایالات متحده)
 • 26.05.2013 - سودوکوی قاتل (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - آزمون انتخاب تیم سودوکوی ایالات متحده)
 • 27.05.2013 - سودوکوی مناطق اضافی
 • 28.05.2013 - سودوکوی قطری
 • 29.05.2013 - ویندوکو
 • 30.05.2013 - سودوکوی متقارن نابرابر
 • 31.05.2013 - سودوکوی بدون چهار عدد افزاینده
 • 01.06.2013 - سودوکوی فرد
 • 02.06.2013 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 03.06.2013 - سودوکوی همسایه متوالی
 • 04.06.2013 - سودوکوی قطری
 • 05.06.2013 - سودوکوی دوقلو یاب (به درخواست Black Tiger)
 • 06.06.2013 - سودوکوی نقطه ای
 • 07.06.2013 - سودوکوی جایگزینی
 • 08.06.2013 - سودوکوی زوج
 • 09.06.2013 - سودوکوی قلعه ای (به درخواست Black Tiger)
 • 10.06.2013 - سودوکوی XV (تمرین برای مسابقه جمهوری چک NSC)
 • 11.06.2013 - سودوکوی آنتی نایت (تمرین برای مسابقه جمهوری چک NSC)
 • 12.06.2013 - وردوکو (تمرین برای مسابقه جمهوری چک NSC)
 • 13.06.2013 - سودوکوی آسمان خراش ها (تمرین برای مسابقه جمهوری چک NSC)
 • 14.06.2013 - NEWS (تمرین برای مسابقه جمهوری چک NSC)
 • 15.06.2013 - سودوکوی فرد (تمرین برای مسابقه جمهوری چک NSC)
 • 16.06.2013 - سودوکوی قطری (تمرین برای مسابقه جمهوری چک NSC)
 • 17.06.2013 - سودوکوی زوج
 • 18.06.2013 - سودوکوی یک عدد، جواب منحصر بفرد (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - راند ترکیه)
 • 19.06.2013 - سودوکوی مسیر فرد (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - راند ترکیه)
 • 20.06.2013 - A یا B (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - راند ترکیه)
 • 21.06.2013 - سودوکوی آنتی نایت
 • 22.06.2013 - سودوکوی بدون اختلاف 2
 • 23.06.2013 - سودوکوی قطری و فرد
 • 24.06.2013 - سودوکوی نامنظم (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - راند ایتالیا)
 • 25.06.2013 - سودوکوی قاتل (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - راند ایتالیا)
 • 26.06.2013 - سودوکوی کرانه تا کرانه (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - راند ایتالیا)
 • 27.06.2013 - سودوکوی بیگ بنگ تئوری (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - راند ایتالیا)
 • 28.06.2013 - سودوکوی 1011 (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - راند ایتالیا)
 • 29.06.2013 - سودوکوی نقطه ای (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - راند ایتالیا)
 • 30.06.2013 - سودوکوی قطری
 • 01.07.2013 - سودوکوی مجموع
 • 02.07.2013 - سودوکوی قاتل کوچک
 • 03.07.2013 - سودوکوی شاه ها
 • 04.07.2013 - سودوکوی پیکانی
 • 05.07.2013 - سودوکوی مناطق اضافی
 • 06.07.2013 - سودوکوی ضد قطری
 • 07.07.2013 - سودوکوی جفت های رمزی
 • 08.07.2013 - سودوکوی قطری
 • 09.07.2013 - سودوکوی آنتی نایت
 • 10.07.2013 - سودوکوی غیر متوالی
 • 11.07.2013 - سودوکوی قاتل
 • 12.07.2013 - سودوکوی بدون چهار عدد افزاینده
 • 13.07.2013 - سودوکوی چهار تایی
 • 14.07.2013 - سودوکوی فرد
 • 15.07.2013 - سودوکوی قطری
 • 16.07.2013 - سودوکوی نقطه ای (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 17.07.2013 - سودوکوی غیر متوالی (به درخواست karzym)
 • 18.07.2013 - 4 به عنوان عملیات های اصلی (ورینت این مسابقه توسط Mahyar تهیه شده است)
 • 19.07.2013 - سودوکوی قطری خمیده (به درخواست sudophile)
 • 20.07.2013 - سودوکوی نامنظم
 • 21.07.2013 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 22.07.2013 - سودوکوی پالیندروم (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 23.07.2013 - سودوکوی قطری
 • 24.07.2013 - سودوکوی کلاسیک و نامنظم (ورینت این مسابقه توسط Mahyar تهیه شده است)
 • 25.07.2013 - ویندوکو
 • 26.07.2013 - سودوکوی قاتل (به درخواست karzym)
 • 27.07.2013 - سودوکوی کرانه تا کرانه (به درخواست Black Tiger)
 • 28.07.2013 - سودوکوی زوج
 • 29.07.2013 - سودوکوی بدون اختلاف 2
 • 30.07.2013 - سودوکوی قطری
 • 31.07.2013 - سودوکوی فرد
 • 01.08.2013 - سودوکوی آنتی نایت
 • 02.08.2013 - سودوکوی XV
 • 03.08.2013 - سودوکوی قطری
 • 04.08.2013 - سودوکوی زوج
 • 05.08.2013 - ویندوکو
 • 06.08.2013 - سودوکوی قطری
 • 07.08.2013 - سودوکوی مناطق اضافی
 • 08.08.2013 - سودوکوی قاتل کوچک
 • 09.08.2013 - سودوکوی ضد قطری (به درخواست karzym)
 • 10.08.2013 - سودوکوی فرد
 • 11.08.2013 - سودوکوی متوالی
 • 12.08.2013 - سودوکوی غیر متوالی
 • 13.08.2013 - سودوکوی قطری
 • 14.08.2013 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 15.08.2013 - سودوکوی دوقلو یاب
 • 16.08.2013 - سودوکوی قاتل
 • 17.08.2013 - سودوکوی زوج
 • 18.08.2013 - سودوکوی حاصل جمع های خارجی
 • 19.08.2013 - سودوکوی نامنظم
 • 20.08.2013 - سودوکوی قطری
 • 21.08.2013 - سودوکوی چهار تایی
 • 22.08.2013 - سودوکوی مناطق اضافی
 • 23.08.2013 - سودوکوی آسمان خراش ها
 • 24.08.2013 - سودوکوی فرد
 • 25.08.2013 - سودوکوی قلعه ای
 • 26.08.2013 - سودوکوی غیر متوالی
 • 27.08.2013 - سودوکوی قطری
 • 28.08.2013 - سودوکوی زوج
 • 29.08.2013 - سودوکوی قاتل کوچک
 • 30.08.2013 - سودوکوی قطری
 • 31.08.2013 - سودوکوی فرد
 • 01.09.2013 - سودوکوی XV
 • 02.09.2013 - سودوکوی غیر متوالی قطری
 • 03.09.2013 - سودوکوی قطری
 • 04.09.2013 - سودوکوی زوج
 • 05.09.2013 - سودوکوی گروه های گسسته
 • 06.09.2013 - سودوکوی دماسنجی
 • 07.09.2013 - سودوکوی فرد
 • 08.09.2013 - سودوکوی قطری
 • 09.09.2013 - سودوکوی قطری
 • 10.09.2013 - سودوکوی غیر متوالی
 • 11.09.2013 - سودوکوی جایگزینی
 • 12.09.2013 - سودوکوی ریاضی
 • 13.09.2013 - سودوکوی بدون چهار عدد افزاینده
 • 14.09.2013 - سودوکوی جفتی
 • 15.09.2013 - سودوکوی مسیر فرد
 • 16.09.2013 - سودوکوی آنتی نایت (تمرین برای مسابقه SC10)
 • 17.09.2013 - سودوکوی گروه های گسسته (تمرین برای مسابقه SC10)
 • 18.09.2013 - سودوکوی پالیندروم (تمرین برای مسابقه SC10)
 • 19.09.2013 - سودوکوی قاتل (تمرین برای مسابقه SC10)
 • 20.09.2013 - سودوکوی چهار تایی (تمرین برای مسابقه SC10)
 • 21.09.2013 - سودوکوی قطری
 • 22.09.2013 - سودوکوی زوج
 • 23.09.2013 - سودوکوی قطری و فرد
 • 24.09.2013 - سودوکوی قطری
 • 25.09.2013 - سودوکوی غیر متوالی
 • 26.09.2013 - سودوکوی نامنظم
 • 27.09.2013 - سودوکوی جفت ها
 • 28.09.2013 - سودوکوی وزیر ها
 • 29.09.2013 - سودوکوی جفت های رمزی
 • 30.09.2013 - سودوکوی قطری
 • 01.10.2013 - سودوکوی متوالی شکاف دار (تمرین برای مسابقه فینال WPF GP)
 • 02.10.2013 - سودوکوی به سمت بعدی (تمرین برای مسابقه فینال WPF GP)
 • 03.10.2013 - سودوکوی پیکانی (تمرین برای مسابقه فینال WPF GP)
 • 04.10.2013 - سودوکوی تنیسی (تمرین برای مسابقه فینال WPF GP)
 • 05.10.2013 - سودوکوی مناطق اضافی (تمرین برای مسابقه فینال WPF GP)
 • 06.10.2013 - سودوکوی زوج/فرد (تمرین برای مسابقه فینال WPF GP)
 • 07.10.2013 - سودوکوی مسیر فرد (تمرین برای مسابقه فینال WPF GP)
 • 08.10.2013 - سودوکوی کرانه تا کرانه (تمرین برای مسابقه فینال WPF GP)
 • 09.10.2013 - سودوکوی قطری
 • 10.10.2013 - ویندوکو
 • 11.10.2013 - سودوکوی حاصل جمع های خارجی
 • 12.10.2013 - سودوکوی گروه های گسسته
 • 13.10.2013 - سودوکوی فرد
 • 14.10.2013 - سودوکوی آنتی نایت
 • 15.10.2013 - سودوکوی قطری
 • 16.10.2013 - سودوکوی دوقلو یاب
 • 17.10.2013 - سودوکوی نامنظم
 • 18.10.2013 - سودوکوی تاپ هوی (به درخواست sudophile)
 • 19.10.2013 - سودوکوی شاه ها
 • 20.10.2013 - سودوکوی زوج
 • 21.10.2013 - سودوکوی قطری
 • 22.10.2013 - ویندوکو
 • 23.10.2013 - سودوکوی بدون چهار عدد افزاینده
 • 24.10.2013 - سودوکوی قاتل
 • 25.10.2013 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 26.10.2013 - سودوکوی فرد
 • 27.10.2013 - سودوکوی قلعه ای
 • 28.10.2013 - سودوکوی غیر متوالی
 • 29.10.2013 - سودوکوی قطری
 • 30.10.2013 - سودوکوی گروه های گسسته
 • 31.10.2013 - سودوکوی مجموع X
 • 01.11.2013 - سودوکوی کلاسیک و نامنظم
 • 02.11.2013 - سودوکوی مناطق اضافی
 • 03.11.2013 - سودوکوی زوج
 • 04.11.2013 - سودوکوی قاتل کوچک
 • 05.11.2013 - سودوکوی قطری
 • 06.11.2013 - سودوکوی XV
 • 07.11.2013 - سودوکوی شاه ها
 • 08.11.2013 - سودوکوی حاصل جمع های خارجی
 • 09.11.2013 - سودوکوی بدون اختلاف 2
 • 10.11.2013 - سودوکوی فرد
 • 11.11.2013 - سودوکوی نامنظم
 • 12.11.2013 - سودوکوی قطری (ورینت این مسابقه توسط TiiT تهیه شده است)
 • 13.11.2013 - سودوکوی زوج
 • 14.11.2013 - سودوکوی قاتل
 • 15.11.2013 - سودوکوی قطری
 • 16.11.2013 - سودوکوی غیر متوالی
 • 17.11.2013 - سودوکوی دوقلو یاب
 • 18.11.2013 - سودوکوی فرد
 • 19.11.2013 - سودوکوی قطری
 • 20.11.2013 - سودوکوی پیکانی
 • 21.11.2013 - سودوکوی قطری
 • 22.11.2013 - سودوکوی مسیر فرد
 • 23.11.2013 - سودوکوی چهار تایی
 • 24.11.2013 - سودوکوی زوج
 • 25.11.2013 - سودوکوی قاتل کوچک
 • 26.11.2013 - سودوکوی قطری
 • 27.11.2013 - سودوکوی آنتی نایت
 • 28.11.2013 - ویندوکو
 • 29.11.2013 - سودوکوی وزیر ها
 • 30.11.2013 - سودوکوی پالیندروم
 • 01.12.2013 - سودوکوی فرد
 • 02.12.2013 - سودوکوی شاه ها (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 03.12.2013 - سودوکوی قطری
 • 04.12.2013 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 05.12.2013 - سودوکوی قاتل نامنظم (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 06.12.2013 - سودوکوی آنتی نایت
 • 07.12.2013 - سودوکوی گروه های گسسته
 • 08.12.2013 - سودوکوی زوج
 • 09.12.2013 - سودوکوی XV (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 10.12.2013 - سودوکوی قطری
 • 11.12.2013 - سودوکوی پیکانی (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 12.12.2013 - سودوکوی نامنظم
 • 13.12.2013 - سودوکوی مجموع
 • 14.12.2013 - سودوکوی متوالی (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 15.12.2013 - سودوکوی فرد
 • 16.12.2013 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 17.12.2013 - سودوکوی قطری
 • 18.12.2013 - سودوکوی آینه ای (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 19.12.2013 - سودوکوی دوقلو یاب
 • 20.12.2013 - سودوکوی 9 یابی
 • 21.12.2013 - سودوکوی اسلات ماشین (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 22.12.2013 - سودوکوی زوج
 • 23.12.2013 - سودوکوی آنتی نایت
 • 24.12.2013 - سودوکوی قطری
 • 25.12.2013 - سودوکوی غیر متوالی
 • 26.12.2013 - سودوکوی آسمان خراش ها
 • 27.12.2013 - ویندوکو
 • 28.12.2013 - سودوکوی مجموع X
 • 29.12.2013 - سودوکوی فرد
 • 30.12.2013 - سودوکوی وزیر ها (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 31.12.2013 - سودوکوی قطری
 • 01.01.2014 - سودوکوی پالیندروم (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 02.01.2014 - سودوکوی آینه ای (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 03.01.2014 - سودوکوی متوالی (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 04.01.2014 - سودوکوی زوج
 • 05.01.2014 - Number 5, not alive
 • 06.01.2014 - سودوکوی قاتل کوچک
 • 07.01.2014 - سودوکوی قطری
 • 08.01.2014 - سودوکوی مناطق اضافی
 • 09.01.2014 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 10.01.2014 - سودوکوی غیر متوالی
 • 11.01.2014 - سودوکوی XXV (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 12.01.2014 - سودوکوی فرد
 • 13.01.2014 - سودوکوی قاتل
 • 14.01.2014 - سودوکوی قطری
 • 15.01.2014 - سودوکوی متوالی
 • 16.01.2014 - سودوکوی قطری
 • 17.01.2014 - سودوکوی پالیندروم (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 18.01.2014 - سودوکوی گروه های رنبن Renban (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 19.01.2014 - سودوکوی زوج
 • 20.01.2014 - سودوکوی قطری
 • 21.01.2014 - سودوکوی چهار تایی
 • 22.01.2014 - سودوکوی غیر متوالی
 • 23.01.2014 - سودوکوی دوقلو یاب
 • 24.01.2014 - سودوکوی نامنظم
 • 25.01.2014 - سودوکوی قلعه ای
 • 26.01.2014 - سودوکوی فرد
 • 27.01.2014 - سودوکوی مجموع
 • 28.01.2014 - سودوکوی قطری
 • 29.01.2014 - سودوکوی آنتی نایت (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 30.01.2014 - سودوکوی پیکانی (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 31.01.2014 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 01.02.2014 - سودوکوی نقطه ای (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 02.02.2014 - سودوکوی زوج
 • 03.02.2014 - سودوکوی بدون اختلاف 2
 • 04.02.2014 - سودوکوی قطری
 • 05.02.2014 - سودوکوی XV (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 06.02.2014 - سودوکوی بزرگتر
 • 07.02.2014 - سودوکوی ریاضی (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 08.02.2014 - سودوکوی آنتی نایت (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 09.02.2014 - سودوکوی فرد
 • 10.02.2014 - سودوکوی قطری
 • 11.02.2014 - سودوکوی مناطق اضافی
 • 12.02.2014 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 13.02.2014 - سودوکوی حاصل جمع های خارجی
 • 14.02.2014 - سودوکوی آنتی نایت
 • 15.02.2014 - سودوکوی غیر متوالی
 • 16.02.2014 - سودوکوی زوج
 • 17.02.2014 - سودوکوی نامنظم
 • 18.02.2014 - سودوکوی قطری
 • 19.02.2014 - سودوکوی غیر متوالی
 • 20.02.2014 - سودوکوی XV
 • 21.02.2014 - سودوکوی قلعه ای
 • 22.02.2014 - سودوکوی چهار تایی
 • 23.02.2014 - سودوکوی فرد
 • 24.02.2014 - سودوکوی قاتل
 • 25.02.2014 - سودوکوی قطری
 • 26.02.2014 - سودوکوی XV
 • 27.02.2014 - سودوکوی بدون اختلاف 2
 • 28.02.2014 - سودوکوی قاتل کوچک
 • 01.03.2014 - سودوکوی قلعه ای
 • 02.03.2014 - سودوکوی زوج
 • 03.03.2014 - سودوکوی غیر متوالی
 • 04.03.2014 - سودوکوی قطری
 • 05.03.2014 - سودوکوی گروه های گسسته
 • 06.03.2014 - سودوکوی دوقلو یاب
 • 07.03.2014 - سودوکوی نقطه ای
 • 08.03.2014 - سودوکوی آنتی نایت
 • 09.03.2014 - سودوکوی فرد
 • 10.03.2014 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 11.03.2014 - سودوکوی قطری
 • 12.03.2014 - سودوکوی غیر متوالی قطری
 • 13.03.2014 - سودوکوی مجموع
 • 14.03.2014 - سودوکوی دماسنجی
 • 15.03.2014 - سودوکوی زوج
 • 16.03.2014 - سودوکوی نامنظم
 • 17.03.2014 - سودوکوی غیر متوالی
 • 18.03.2014 - سودوکوی قطری
 • 19.03.2014 - سودوکوی آنتی نایت (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 20.03.2014 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 21.03.2014 - سودوکوی پیکانی (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 22.03.2014 - سودوکوی مناطق اضافی
 • 23.03.2014 - سودوکوی فرد
لیگ روزانه - سودوکوی ورینت ساده

پنجره بازی v59.0 (باید حتما لاگین کرده باشید)

پنجره بازی v59.0 - با قابلیت تغییر اندازه (باید حتما لاگین کرده باشید)

سودوکو های ورینت این هفته:
 • 07.04.2014 - سودوکوی قاتل
 • 08.04.2014 - سودوکوی متوالی
 • 09.04.2014 - سودوکوی اختلافی
 • 10.04.2014 - سودوکوی قطری
 • 11.04.2014 - سودوکوی پالیندروم
 • 12.04.2014 - سودوکوی زوج
 • 13.04.2014 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر

در صورتی که سوالی در مورد ورینت های مختلف دارید و یا نیاز به توضیحات بیشتر دارید میتوانید در انجمن و یا صفحه فیسبوک ما مطرح کنید.

می توانید ورینت های درخواستی خود برای آینده را در فروم اعلام کنید: http://sudokucup.com/node/2289

نتایج لیگ روزانه سودوکوی ورینت ساده را در اینجا می توانید ببینید ~> نتایج ورینت ساده

سودوکوی امروز: سودوکوی دماسنجی

قوانین

در هر یک از خانه های جدول عددی از 1 تا 9 را طوری قرار دهید که اعداد در هیچ یک از سطرها، ستون ها و مربع های 3*3 تکرار نشوند. دماسنج هایی قابل انحنا در جدول وجود دارند. در تمام موارد اعدادی که در دماسنج قرار می گیرند باید حتما از حباب دماسنج به سمت انتهای آن در حال افزایش باشند.
/sites/default/files/Banner_SCLigazacinajicich1_en.jpg