سودوکوی ورینت

لیگ روزانه - سودوکوی ورینت

پنجره بازی v38.0 (باید حتما لاگین کرده باشید)

پنجره بازی v38.0 - با قابلیت تغییر اندازه (باید حتما لاگین کرده باشید)

سودوکو های ورینت این هفته:
 • 07.04.2014 - سودوکوی تورویدال (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 08.04.2014 - سودوکوی قطری
 • 09.04.2014 - سودوکوی پالیندروم (ورینت این مسابقه توسط Zaitoon تهیه شده است)
 • 10.04.2014 - سودوکوی آسمان خراش ها (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 11.04.2014 - سودوکوی قلعه ای(ورینت این مسابقه توسط Mahyar تهیه شده است)
 • 12.04.2014 - سودوکوی متوالی (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 13.04.2014 - سودوکوی زوج

در صورتی که سوالی در مورد ورینت های مختلف دارید و یا نیاز به توضیحات بیشتر دارید میتوانید در انجمن و یا صفحه فیسبوک ما مطرح کنید.

می توانید ورینت های درخواستی خود برای آینده را در فروم اعلام کنید: http://sudokucup.com/node/2289

نتایج لیگ روزانه سودوکوی ورینت را در اینجا می توانید ببینید ~> نتایج ورینت

سودوکوی امروز:

قوانین

سودوکو های ورینتی که پیشتر منتشر شده اند :
 • 01.05.2012 - سودوکوی نامنظم
 • 02.05.2012 - سودوکوی قطری
 • 03.05.2012 - ویندوکو
 • 04.05.2012 - سودوکوی نامنظم
 • 05.05.2012 - سودوکوی قطری
 • 06.05.2012 - ویندوکو
 • 07.05.2012 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 08.05.2012 - سودوکوی متوالی
 • 09.05.2012 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 10.05.2012 - سودوکوی متوالی
 • 11.05.2012 - سودوکوی قطری و ویندوکو
 • 12.05.2012 - سودوکوی نامنظم و متوالی
 • 13.05.2012 - سودوکوی قطری
 • 14.05.2012 - سودوکوی قطری و بزرگتر کوچکتر
 • 15.05.2012 - سودوکوی متوالی
 • 16.05.2012 - ویندوکو
 • 17.05.2012 - سودوکوی نامنظم
 • 18.05.2012 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 19.05.2012 - سودوکوی قطری و ویندوکو
 • 20.05.2012 - سودوکوی نامنظم و متوالی
 • 21.05.2012 - سودوکوی قطری
 • 22.05.2012 - ویندوکو
 • 23.05.2012 - سودوکوی زوج
 • 24.05.2012 - سودوکوی قطری
 • 25.05.2012 - سودوکوی نامنظم
 • 26.05.2012 - سودوکوی قطری و فرد
 • 27.05.2012 - سودوکوی غیر متوالی
 • 28.05.2012 - سودوکوی آسمان خراش ها
 • 29.05.2012 - سودوکوی قطری
 • 30.05.2012 - سودوکوی فرد
 • 31.05.2012 - سودوکوی چهار تایی
 • 01.06.2012 - سودوکوی قطری و زوج
 • 02.06.2012 - سودوکوی نامنظم
 • 03.06.2012 - ویندوکو
 • 04.06.2012 - سودوکوی پنج جفتی
 • 05.06.2012 - سودوکوی مجموع جادویی
 • 06.06.2012 - سودوکوی متوالی شکاف دار
 • 07.06.2012 - سودوکوی جایگزینی
 • 08.06.2012 - سودوکوی پیکانی
 • 09.06.2012 - سودوکوی چهار تایی
 • 10.06.2012 - سودوکوی قطری
 • 11.06.2012 - سودوکوی دوقلو یاب
 • 12.06.2012 - سودوکوی فرد
 • 13.06.2012 - سودوکوی نقطه ای
 • 14.06.2012 - سودوکوی دماسنجی
 • 15.06.2012 - سودوکوی قطری
 • 16.06.2012 - سودوکوی زوج
 • 17.06.2012 - سودوکوی ریاضی
 • 18.06.2012 - سودوکوی آسمان خراش ها
 • 19.06.2012 - سودوکوی زوج
 • 20.06.2012 - سودوکوی قطری
 • 21.06.2012 - سودوکوی متوالی
 • 22.06.2012 - سودوکوی نامنظم
 • 23.06.2012 - سودوکوی مجموع
 • 24.06.2012 - سودوکوی غیر متوالی
 • 25.06.2012 - سودوکوی قطری
 • 26.06.2012 - ویندوکو
 • 27.06.2012 - سودوکوی متوالی
 • 28.06.2012 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 29.06.2012 - سودوکوی نامنظم
 • 30.06.2012 - سودوکوی فرد
 • 01.07.2012 - سودوکوی مناطق اضافی
 • 02.07.2012 - سودوکوی قطری و زوج
 • 03.07.2012 - سودوکوی ریاضی
 • 04.07.2012 - سودوکوی نقطه ای
 • 05.07.2012 - سودوکوی مناطق اضافی
 • 06.07.2012 - سودوکوی نامنظم
 • 07.07.2012 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 08.07.2012 - سودوکوی قطری
 • 09.07.2012 - سودوکوی چهار تایی
 • 10.07.2012 - سودوکوی فرد
 • 11.07.2012 - سودوکوی قطری و ویندوکو
 • 12.07.2012 - سودوکوی آسمان خراش ها
 • 13.07.2012 - سودوکوی غیر متوالی
 • 14.07.2012 - سودوکوی قطری
 • 15.07.2012 - سودوکوی نامنظم
 • 16.07.2012 - سودوکوی بزرگتر
 • 17.07.2012 - سودوکوی آنتی نایت (به درخواست jzverina)
 • 18.07.2012 - سودوکوی زوج
 • 19.07.2012 - سودوکوی قطری
 • 20.07.2012 - سودوکوی متوالی
 • 21.07.2012 - سودوکوی نامنظم
 • 22.07.2012 - سودوکوی حاصل جمع های خارجی
 • 23.07.2012 - سودوکوی دماسنجی (ورینت این مسابقه توسط KrtekHonza تهیه شده است)
 • 24.07.2012 - سودوکوی فرد
 • 25.07.2012 - سودوکوی غیر متوالی
 • 26.07.2012 - سودوکوی ریاضی (به درخواست Ziti)
 • 27.07.2012 - سودوکوی قطری
 • 28.07.2012 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 29.07.2012 - سودوکوی قاتل کوچک
 • 30.07.2012 - سودوکوی پیکانی (ورینت این مسابقه توسط KrtekHonza تهیه شده است)
 • 31.07.2012 - سودوکوی قطری
 • 01.08.2012 - سودوکوی نامنظم
 • 02.08.2012 - سودوکوی نقطه ای
 • 03.08.2012 - سودوکوی دماسنجی (ورینت این مسابقه توسط KrtekHonza تهیه شده است)
 • 04.08.2012 - سودوکوی زوج
 • 05.08.2012 - سودوکوی آسمان خراش ها
 • 06.08.2012 - سودوکوی قطری
 • 07.08.2012 - سودوکوی قاتل کوچک (ورینت این مسابقه توسط KrtekHonza تهیه شده است)
 • 08.08.2012 - سودوکوی آنتی نایت
 • 09.08.2012 - سودوکوی فرد
 • 10.08.2012 - سودوکوی پیکانی (ورینت این مسابقه توسط KrtekHonza تهیه شده است)
 • 11.08.2012 - ویندوکو
 • 12.08.2012 - سودوکوی غیر متوالی
 • 13.08.2012 - سودوکوی قطری
 • 14.08.2012 - سودوکوی آنتی نایت
 • 15.08.2012 - سودوکوی قاتل
 • 16.08.2012 - سودوکوی شاه ها
 • 17.08.2012 - سودوکوی زوج
 • 18.08.2012 - سودوکوی ضد قطری
 • 19.08.2012 - سودوکوی قاتل کوچک (ورینت این مسابقه توسط KrtekHonza تهیه شده است)
 • 20.08.2012 - سودوکوی مناطق اضافی
 • 21.08.2012 - سودوکوی قطری
 • 22.08.2012 - سودوکوی کمتر بیشتر (به درخواست sudophile)
 • 23.08.2012 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 24.08.2012 - سودوکوی فرد
 • 25.08.2012 - سودوکوی قاتل
 • 26.08.2012 - سودوکوی متوالی
 • 27.08.2012 - سودوکوی نامنظم
 • 28.08.2012 - سودوکوی قطری
 • 29.08.2012 - سودوکوی چهار تایی
 • 30.08.2012 - سودوکوی دوقلو یاب
 • 31.08.2012 - سودوکوی دماسنجی (ورینت این مسابقه توسط KrtekHonza تهیه شده است)
 • 01.09.2012 - سودوکوی زوج
 • 02.09.2012 - سودوکوی حاصل جمع های خارجی
 • 03.09.2012 - سودوکوی قاتل
 • 04.09.2012 - سودوکوی نامنظم
 • 05.09.2012 - سودوکوی نقطه ای
 • 06.09.2012 - سودوکوی قطری
 • 07.09.2012 - سودوکوی شکل دار
 • 08.09.2012 - سودوکوی فرد
 • 09.09.2012 - سودوکوی بدون چهار عدد افزاینده
 • 10.09.2012 - سودوکوی مناطق اضافی
 • 11.09.2012 - سودوکوی پیکانی (ورینت این مسابقه توسط KrtekHonza تهیه شده است)
 • 12.09.2012 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 13.09.2012 - سودوکوی قطری
 • 14.09.2012 - ویندوکو
 • 15.09.2012 - سودوکوی غیر متوالی
 • 16.09.2012 - سودوکوی زوج
 • 17.09.2012 - سودوکوی گروه های رنبن Renban (ورینت این مسابقه توسط jzverina تهیه شده است)
 • 18.09.2012 - سودوکوی نامنظم
 • 19.09.2012 - سودوکوی قطری
 • 20.09.2012 - سودوکوی بدون سه عدد متوالی (ورینت این مسابقه توسط jzverina تهیه شده است)
 • 21.09.2012 - سودوکوی چهار تایی
 • 22.09.2012 - سودوکوی فرد
 • 23.09.2012 - سودوکوی آنتی نایت
 • 24.09.2012 - سودوکوی قاتل کوچک (ورینت این مسابقه توسط KrtekHonza تهیه شده است)
 • 25.09.2012 - سودوکوی قطری
 • 26.09.2012 - سودوکوی آسمان خراش ها
 • 27.09.2012 - سودوکوی دوقلو یاب
 • 28.09.2012 - سودوکوی مجموع
 • 29.09.2012 - سودوکوی زوج
 • 30.09.2012 - سودوکوی مناطق اضافی
 • 01.10.2012 - سودوکوی نامنظم
 • 02.10.2012 - سودوکوی قطری
 • 03.10.2012 - سودوکوی پنج جفتی
 • 04.10.2012 - سودوکوی قاتل
 • 05.10.2012 - سودوکوی جایگزینی
 • 06.10.2012 - سودوکوی فرد
 • 07.10.2012 - سودوکوی ضد قطری
 • 08.10.2012 - سودوکوی شاه ها
 • 09.10.2012 - سودوکوی قطری
 • 10.10.2012 - سودوکوی پالیندروم (به درخواست sudophile)
 • 11.10.2012 - سودوکوی آنتی نایت
 • 12.10.2012 - سودوکوی XV (به درخواست MrLiang)
 • 13.10.2012 - سودوکوی زوج
 • 14.10.2012 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر قاتل (به درخواست squick)
 • 15.10.2012 - سودوکوی قطری و ویندوکو
 • 16.10.2012 - سودوکوی متوالی
 • 17.10.2012 - سودوکوی قطری
 • 18.10.2012 - سودوکوی نامنظم
 • 19.10.2012 - سودوکوی بدون چهار عدد افزاینده
 • 20.10.2012 - سودوکوی قطری و فرد
 • 21.10.2012 - سودوکوی ریاضی (به درخواست Ziti)
 • 22.10.2012 - سودوکوی گروه های گسسته
 • 23.10.2012 - سودوکوی قطری
 • 24.10.2012 - سودوکوی متقارن نابرابر
 • 25.10.2012 - سودوکوی وزیر ها
 • 26.10.2012 - سودوکوی همسایه متوالی
 • 27.10.2012 - سودوکوی مناطق اضافی
 • 28.10.2012 - سودوکوی سه گانه (به درخواست dp_94)
 • 29.10.2012 - سودوکوی قاتل کوچک
 • 30.10.2012 - سودوکوی قطری
 • 31.10.2012 - سودوکوی غیر متوالی
 • 01.11.2012 - سودوکوی دنباله یابی (ورینت این مسابقه توسط MrLiang تهیه شده است)
 • 02.11.2012 - سودوکوی چهار تایی
 • 03.11.2012 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 04.11.2012 - سودوکوی فرد
 • 05.11.2012 - سودوکوی مجموع گروه (ورینت این مسابقه توسط MrLiang تهیه شده است)
 • 06.11.2012 - سودوکوی قطری
 • 07.11.2012 - سودوکوی نامنظم
 • 08.11.2012 - ویندوکو
 • 09.11.2012 - سودوکوی پان دیجیتال (ورینت این مسابقه توسط MrLiang تهیه شده است)
 • 10.11.2012 - سودوکوی نقطه ای
 • 11.11.2012 - سودوکوی زوج
 • 12.11.2012 - سودوکوی شاه ها
 • 13.11.2012 - سودوکوی قطری
 • 14.11.2012 - سودوکوی وزیر ها
 • 15.11.2012 - سودوکوی متوالی (ورینت این مسابقه توسط MrLiang تهیه شده است)
 • 16.11.2012 - سودوکوی آنتی نایت
 • 17.11.2012 - سودوکوی XV
 • 18.11.2012 - سودوکوی فرد
 • 19.11.2012 - سودوکوی گروه های گسسته
 • 20.11.2012 - سودوکوی قطری
 • 21.11.2012 - سودوکوی دوقلو یاب
 • 22.11.2012 - سودوکوی حاصل جمع های خارجی
 • 23.11.2012 - سودوکوی نقطه ای (ورینت این مسابقه توسط MrLiang تهیه شده است)
 • 24.11.2012 - سودوکوی متقارن نابرابر
 • 25.11.2012 - سودوکوی زوج
 • 26.11.2012 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 27.11.2012 - سودوکوی قطری
 • 28.11.2012 - سودوکوی قاتل
 • 29.11.2012 - سودوکوی نامنظم
 • 30.11.2012 - سودوکوی ضد قطری
 • 01.12.2012 - سودوکوی مناطق اضافی
 • 02.12.2012 - سودوکوی فرد
 • 03.12.2012 - سودوکوی آسمان خراش ها
 • 04.12.2012 - سودوکوی قطری
 • 05.12.2012 - سودوکوی قلعه ای
 • 06.12.2012 - سودوکوی قاتل کوچک
 • 07.12.2012 - سودوکوی غیر متوالی
 • 08.12.2012 - سودوکوی دماسنجی
 • 09.12.2012 - سودوکوی اعداد اول (ورینت این مسابقه توسط MrLiang تهیه شده است)
 • 10.12.2012 - سودوکوی قطری
 • 11.12.2012 - سودوکوی قطری
 • 12.12.2012 - سودوکوی متوالی
 • 13.12.2012 - سودوکوی بدون چهار عدد افزاینده
 • 14.12.2012 - سودوکوی مجموع
 • 15.12.2012 - سودوکوی سه گانه (به درخواست jaku111)
 • 16.12.2012 - سودوکوی جایگزینی
 • 17.12.2012 - سودوکوی آنتی نایت
 • 18.12.2012 - سودوکوی قطری
 • 19.12.2012 - سودوکوی ریاضی
 • 20.12.2012 - سودوکوی نقطه ای
 • 21.12.2012 - سودوکوی قلعه ای
 • 22.12.2012 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 23.12.2012 - سودوکوی مجموع گروه (به درخواست jaku111)
 • 24.12.2012 - سودوکوی نامنظم
 • 25.12.2012 - سودوکوی دانه برف (ورینت این مسابقه توسط MrLiang تهیه شده است)
 • 26.12.2012 - سودوکوی قاتل (به درخواست moon58)
 • 27.12.2012 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر (به درخواست Čert)
 • 28.12.2012 - سودوکوی چهار تایی
 • 29.12.2012 - سودوکوی متوالی شکاف دار
 • 30.12.2012 - سودوکوی سه چرخه ای (ورینت این مسابقه توسط MrLiang تهیه شده است)
 • 31.12.2012 - سودوکوی قطری
 • 01.01.2013 - سودوکوی گروه های رنبن Renban (ورینت این مسابقه توسط jzverina تهیه شده است)
 • 02.01.2013 - ویندوکو
 • 03.01.2013 - سودوکوی بزرگتر
 • 04.01.2013 - سودوکوی نامنظم
 • 05.01.2013 - سودوکوی سه متفاوت (ورینت این مسابقه توسط jzverina تهیه شده است)
 • 06.01.2013 - سودوکوی قطری و زوج
 • 07.01.2013 - سودوکوی قاتل کوچک (ورینت این مسابقه توسط jzverina تهیه شده است)
 • 08.01.2013 - سودوکوی قطری
 • 09.01.2013 - سودوکوی آنتی نایت
 • 10.01.2013 - سودوکوی بدون سه عدد متوالی (ورینت این مسابقه توسط jzverina تهیه شده است)
 • 11.01.2013 - سودوکوی گروه های گسسته
 • 12.01.2013 - سودوکوی مناطق اضافی
 • 13.01.2013 - سودوکوی فرد
 • 14.01.2013 - سودوکوی قاتل (تمرین برای مسابقه SC9)
 • 15.01.2013 - سودوکوی قطری
 • 16.01.2013 - سودوکوی XV (تمرین برای مسابقه SC9)
 • 17.01.2013 - سودوکوی بدون اختلاف 2 (تمرین برای مسابقه SC9)
 • 18.01.2013 - سودوکوی دوقلو یاب (تمرین برای مسابقه SC9)
 • 19.01.2013 - سودوکوی نقطه ای (به درخواست jaku111)
 • 20.01.2013 - سودوکوی زوج
 • 21.01.2013 - سودوکوی ریاضی (تمرین برای مسابقه SC9)
 • 22.01.2013 - سودوکوی بزرگتر (تمرین برای مسابقه SC9)
 • 23.01.2013 - سودوکوی چهار تایی (تمرین برای مسابقه SC9)
 • 24.01.2013 - سودوکوی قلعه ای (تمرین برای مسابقه SC9)
 • 25.01.2013 - سودوکوی آنتی نایت (تمرین برای مسابقه SC9)
 • 26.01.2013 - سودوکوی قطری
 • 27.01.2013 - سودوکوی فرد
 • 28.01.2013 - سودوکوی مناطق اضافی
 • 29.01.2013 - سودوکوی قطری
 • 30.01.2013 - سودوکوی اختلافی (ورینت این مسابقه توسط jzverina تهیه شده است)
 • 31.01.2013 - سودوکوی متوالی (ورینت این مسابقه توسط jzverina تهیه شده است)
 • 01.02.2013 - سودوکوی مجموع
 • 02.02.2013 - سودوکوی آسمان خراش ها
 • 03.02.2013 - سودوکوی زوج
 • 04.02.2013 - سودوکوی گروه های رنبن Renban (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - LMI)
 • 05.02.2013 - سودوکوی جفت های رمزی (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - LMI)
 • 06.02.2013 - سودوکوی همسایه های تکراری (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - LMI)
 • 07.02.2013 - سودوکوی دماسنجی (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - LMI)
 • 08.02.2013 - سودوکوی قالب زوج و فرد (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - LMI)
 • 09.02.2013 - سودوکوی گروه های گسسته (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - LMI)
 • 10.02.2013 - سودوکوی قطری (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - LMI)
 • 11.02.2013 - سودوکوی فرد
 • 12.02.2013 - سودوکوی نامنظم
 • 13.02.2013 - سودوکوی غیر متوالی
 • 14.02.2013 - سودوکوی ترتیبی (ورینت این مسابقه توسط jzverina تهیه شده است)
 • 15.02.2013 - سودوکوی مناطق اضافی
 • 16.02.2013 - سودوکوی حاصل جمع های خارجی
 • 17.02.2013 - سودوکوی همسایه متوالی
 • 18.02.2013 - سودوکوی بین 1 و 9 (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - DSM)
 • 19.02.2013 - سودوکوی برابری (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - DSM)
 • 20.02.2013 - سودوکوی 9 یابی (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - DSM)
 • 21.02.2013 - سودوکوی پیکانی (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - DSM)
 • 22.02.2013 - سودوکوی مجموع X (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - DSM)
 • 23.02.2013 - سودوکوی قاتل و قاتل کوچک (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - DSM)
 • 24.02.2013 - سودوکوی آسمان خراش ها (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - DSM)
 • 25.02.2013 - سودوکوی زوج
 • 26.02.2013 - سودوکوی قطری
 • 27.02.2013 - سودوکوی متوالی
 • 28.02.2013 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 01.03.2013 - سودوکوی وزیر ها
 • 02.03.2013 - سودوکوی متقارن نابرابر
 • 03.03.2013 - سودوکوی مناطق اضافی
 • 04.03.2013 - سودوکوی قطری
 • 05.03.2013 - سودوکوی قاتل
 • 06.03.2013 - سودوکوی پیکانی
 • 07.03.2013 - سودوکوی قطری و ویندوکو
 • 08.03.2013 - سودوکوی مجموع آسمان خراش ها (ورینت این مسابقه توسط jzverina تهیه شده است)
 • 09.03.2013 - سودوکوی پالیندروم
 • 10.03.2013 - سودوکوی فرد
 • 11.03.2013 - سودوکوی ضربی (ورینت این مسابقه توسط MrLiang تهیه شده است)
 • 12.03.2013 - سودوکوی قطری
 • 13.03.2013 - سودوکوی زیگزاگ (ورینت این مسابقه توسط Mahyar تهیه شده است)
 • 14.03.2013 - سودوکوی شاه ها
 • 15.03.2013 - سودوکوی دوقلو یاب (به درخواست Black Tiger)
 • 16.03.2013 - سودوکوی ریاضی
 • 17.03.2013 - سودوکوی قطری و زوج
 • 18.03.2013 - سودوکوی آنتی نایت
 • 19.03.2013 - سودوکوی قطری
 • 20.03.2013 - سودوکوی نامنظم
 • 21.03.2013 - سودوکوی چهار تایی
 • 22.03.2013 - سودوکوی بدون چهار عدد افزاینده
 • 23.03.2013 - سودوکوی پنج جفتی
 • 24.03.2013 - سودوکوی جایگزینی
 • 25.03.2013 - سودوکوی غیر متوالی
 • 26.03.2013 - سودوکوی قطری
 • 27.03.2013 - سودوکوی مجموع
 • 28.03.2013 - سودوکوی قلعه ای
 • 29.03.2013 - سودوکوی قاتل کوچک
 • 30.03.2013 - سودوکوی نقطه ای
 • 31.03.2013 - سودوکوی فرد
 • 01.04.2013 - سودوکوی XV
 • 02.04.2013 - سودوکوی قطری
 • 03.04.2013 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 04.04.2013 - سودوکوی دماسنجی
 • 05.04.2013 - سودوکوی متوالی
 • 06.04.2013 - سودوکوی قطری - تغییر کرد!
 • 07.04.2013 - سودوکوی زوج
 • 08.04.2013 - سودوکوی غیر متوالی
 • 09.04.2013 - سودوکوی قطری
 • 10.04.2013 - سودوکوی آسمان خراش های قطری (ورینت این مسابقه توسط jzverina تهیه شده است)
 • 11.04.2013 - سودوکوی بزرگتر
 • 12.04.2013 - سودوکوی قاتل
 • 13.04.2013 - سودوکوی ضد قطری
 • 14.04.2013 - سودوکوی مناطق اضافی
 • 15.04.2013 - سودوکوی چهار تایی (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - راند صربستان)
 • 16.04.2013 - سودوکوی پیکانی (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - راند صربستان)
 • 17.04.2013 - سودوکوی تنیسی (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - راند صربستان)
 • 18.04.2013 - سودوکوی قاتل کوچک (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - راند صربستان)
 • 19.04.2013 - سودوکوی دماسنجی (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - راند صربستان)
 • 20.04.2013 - سودوکوی گروه های رنبن Renban (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - راند صربستان)
 • 21.04.2013 - سودوکوی نامنظم (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - راند صربستان)
 • 22.04.2013 - سودوکوی فرد
 • 23.04.2013 - سودوکوی قطری
 • 24.04.2013 - سودوکوی متوالی (ورینت این مسابقه توسط greenhorn تهیه شده است)
 • 25.04.2013 - سودوکوی آنتی نایت
 • 26.04.2013 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 27.04.2013 - ویندوکو
 • 28.04.2013 - سودوکوی دوقلو یاب
 • 29.04.2013 - سودوکوی گروه های گسسته
 • 30.04.2013 - سودوکوی قطری
 • 01.05.2013 - سودوکوی شکل دار
 • 02.05.2013 - سودوکوی شاه ها
 • 03.05.2013 - سودوکوی آسمان خراش ها
 • 04.05.2013 - سودوکوی زوج
 • 05.05.2013 - سودوکوی بدون اختلاف 2
 • 06.05.2013 - سودوکوی XV (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - مسابقات قهرمانی سودوکوی انگلستان)
 • 07.05.2013 - سودوکوی قطری (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - مسابقات قهرمانی سودوکوی انگلستان)
 • 08.05.2013 - سودوکوی دماسنجی (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - مسابقات قهرمانی سودوکوی انگلستان)
 • 09.05.2013 - سودوکوی کسری (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - مسابقات قهرمانی سودوکوی انگلستان)
 • 10.05.2013 - سودوکوی قاتل (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - مسابقات قهرمانی سودوکوی انگلستان)
 • 11.05.2013 - سودوکوی مازاد (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - مسابقات قهرمانی سودوکوی انگلستان)
 • 12.05.2013 - سودوکوی پالیندروم (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - مسابقات قهرمانی سودوکوی انگلستان)
 • 13.04.2013 - سودوکوی قطری
 • 14.04.2013 - سودوکوی نامنظم
 • 15.05.2013 - سودوکوی غیر متوالی
 • 16.05.2013 - سودوکوی فرد
 • 17.05.2013 - سودوکوی حاصل جمع های خارجی
 • 18.05.2013 - سودوکوی ریاضی
 • 19.05.2013 - سودوکوی وزیر ها
 • 20.05.2013 - سودوکوی متوالی (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - آزمون انتخاب تیم سودوکوی ایالات متحده)
 • 21.05.2013 - سودوکوی پیکانی (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - آزمون انتخاب تیم سودوکوی ایالات متحده)
 • 22.05.2013 - سودوکوی دماسنجی (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - آزمون انتخاب تیم سودوکوی ایالات متحده)
 • 23.05.2013 - سودوکوی سلسله ای (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - آزمون انتخاب تیم سودوکوی ایالات متحده)
 • 24.05.2013 - سودوکوی ویژگی (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - آزمون انتخاب تیم سودوکوی ایالات متحده)
 • 25.05.2013 - سودوکوی نامنظم (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - آزمون انتخاب تیم سودوکوی ایالات متحده)
 • 26.05.2013 - سودوکوی قاتل (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - آزمون انتخاب تیم سودوکوی ایالات متحده)
 • 27.05.2013 - سودوکوی مناطق اضافی
 • 28.05.2013 - سودوکوی قطری
 • 29.05.2013 - ویندوکو
 • 30.05.2013 - سودوکوی متقارن نابرابر
 • 31.05.2013 - سودوکوی بدون چهار عدد افزاینده
 • 01.06.2013 - سودوکوی فرد
 • 02.06.2013 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 03.06.2013 - سودوکوی همسایه متوالی
 • 04.06.2013 - سودوکوی قطری
 • 05.06.2013 - سودوکوی دوقلو یاب (به درخواست Black Tiger)
 • 06.06.2013 - سودوکوی نقطه ای
 • 07.06.2013 - سودوکوی جایگزینی
 • 08.06.2013 - سودوکوی زوج
 • 09.06.2013 - سودوکوی قلعه ای (به درخواست Black Tiger)
 • 10.06.2013 - سودوکوی XV (تمرین برای مسابقه جمهوری چک NSC)
 • 11.06.2013 - سودوکوی آنتی نایت (تمرین برای مسابقه جمهوری چک NSC)
 • 12.06.2013 - وردوکو (تمرین برای مسابقه جمهوری چک NSC)
 • 13.06.2013 - سودوکوی آسمان خراش ها (تمرین برای مسابقه جمهوری چک NSC)
 • 14.06.2013 - NEWS (تمرین برای مسابقه جمهوری چک NSC)
 • 15.06.2013 - سودوکوی فرد (تمرین برای مسابقه جمهوری چک NSC)
 • 16.06.2013 - سودوکوی قطری (تمرین برای مسابقه جمهوری چک NSC)
 • 17.06.2013 - سودوکوی زوج
 • 18.06.2013 - سودوکوی یک عدد، جواب منحصر بفرد (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - راند ترکیه)
 • 19.06.2013 - سودوکوی مسیر فرد (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - راند ترکیه)
 • 20.06.2013 - A یا B (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - راند ترکیه)
 • 21.06.2013 - سودوکوی آنتی نایت
 • 22.06.2013 - سودوکوی بدون اختلاف 2
 • 23.06.2013 - سودوکوی قطری و فرد
 • 24.06.2013 - سودوکوی نامنظم (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - راند ایتالیا)
 • 25.06.2013 - سودوکوی قاتل (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - راند ایتالیا)
 • 26.06.2013 - سودوکوی کرانه تا کرانه (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - راند ایتالیا)
 • 27.06.2013 - سودوکوی بیگ بنگ تئوری (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - راند ایتالیا)
 • 28.06.2013 - سودوکوی 1011 (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - راند ایتالیا)
 • 29.06.2013 - سودوکوی نقطه ای (تمرین برای مسابقه سودوکو جایزه بزرگ WPF - راند ایتالیا)
 • 30.06.2013 - سودوکوی قطری
 • 01.07.2013 - سودوکوی مجموع
 • 02.07.2013 - سودوکوی قاتل کوچک
 • 03.07.2013 - سودوکوی شاه ها
 • 04.07.2013 - سودوکوی پیکانی
 • 05.07.2013 - سودوکوی مناطق اضافی
 • 06.07.2013 - سودوکوی ضد قطری
 • 07.07.2013 - سودوکوی جفت های رمزی
 • 08.07.2013 - سودوکوی قطری
 • 09.07.2013 - سودوکوی آنتی نایت
 • 10.07.2013 - سودوکوی غیر متوالی
 • 11.07.2013 - سودوکوی قاتل
 • 12.07.2013 - سودوکوی بدون چهار عدد افزاینده
 • 13.07.2013 - سودوکوی چهار تایی
 • 14.07.2013 - سودوکوی فرد
 • 15.07.2013 - سودوکوی قطری
 • 16.07.2013 - سودوکوی نقطه ای (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 17.07.2013 - سودوکوی غیر متوالی (به درخواست karzym)
 • 18.07.2013 - 4 به عنوان عملیات های اصلی (ورینت این مسابقه توسط Mahyar تهیه شده است)
 • 19.07.2013 - سودوکوی قطری خمیده (به درخواست sudophile)
 • 20.07.2013 - سودوکوی نامنظم
 • 21.07.2013 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 22.07.2013 - سودوکوی پالیندروم (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 23.07.2013 - سودوکوی قطری
 • 24.07.2013 - سودوکوی کلاسیک و نامنظم (ورینت این مسابقه توسط Mahyar تهیه شده است)
 • 25.07.2013 - ویندوکو
 • 26.07.2013 - سودوکوی قاتل (به درخواست karzym)
 • 27.07.2013 - سودوکوی کرانه تا کرانه (به درخواست Black Tiger)
 • 28.07.2013 - سودوکوی زوج
 • 29.07.2013 - سودوکوی بدون اختلاف 2
 • 30.07.2013 - سودوکوی قطری
 • 31.07.2013 - سودوکوی فرد
 • 01.08.2013 - سودوکوی آنتی نایت
 • 02.08.2013 - سودوکوی XV
 • 03.08.2013 - سودوکوی قطری
 • 04.08.2013 - سودوکوی زوج
 • 05.08.2013 - ویندوکو
 • 06.08.2013 - سودوکوی قطری
 • 07.08.2013 - سودوکوی مناطق اضافی
 • 08.08.2013 - سودوکوی قاتل کوچک
 • 09.08.2013 - سودوکوی ضد قطری (به درخواست karzym)
 • 10.08.2013 - سودوکوی فرد
 • 11.08.2013 - سودوکوی متوالی
 • 12.08.2013 - سودوکوی غیر متوالی
 • 13.08.2013 - سودوکوی قطری
 • 14.08.2013 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 15.08.2013 - سودوکوی دوقلو یاب
 • 16.08.2013 - سودوکوی قاتل
 • 17.08.2013 - سودوکوی زوج
 • 18.08.2013 - سودوکوی حاصل جمع های خارجی
 • 19.08.2013 - سودوکوی نامنظم
 • 20.08.2013 - سودوکوی قطری
 • 21.08.2013 - سودوکوی چهار تایی
 • 22.08.2013 - سودوکوی مناطق اضافی
 • 23.08.2013 - سودوکوی آسمان خراش ها
 • 24.08.2013 - سودوکوی فرد
 • 25.08.2013 - سودوکوی قلعه ای
 • 26.08.2013 - سودوکوی غیر متوالی
 • 27.08.2013 - سودوکوی قطری
 • 28.08.2013 - سودوکوی زوج
 • 29.08.2013 - سودوکوی قاتل کوچک
 • 30.08.2013 - سودوکوی قطری
 • 31.08.2013 - سودوکوی فرد
 • 01.09.2013 - سودوکوی XV
 • 02.09.2013 - سودوکوی غیر متوالی قطری
 • 03.09.2013 - سودوکوی قطری
 • 04.09.2013 - سودوکوی زوج
 • 05.09.2013 - سودوکوی گروه های گسسته
 • 06.09.2013 - سودوکوی دماسنجی
 • 07.09.2013 - سودوکوی فرد
 • 08.09.2013 - سودوکوی قطری
 • 09.09.2013 - سودوکوی قطری
 • 10.09.2013 - سودوکوی غیر متوالی
 • 11.09.2013 - سودوکوی جایگزینی
 • 12.09.2013 - سودوکوی ریاضی
 • 13.09.2013 - سودوکوی بدون چهار عدد افزاینده
 • 14.09.2013 - سودوکوی جفتی
 • 15.09.2013 - سودوکوی مسیر فرد
 • 16.09.2013 - سودوکوی آنتی نایت (تمرین برای مسابقه SC10)
 • 17.09.2013 - سودوکوی گروه های گسسته (تمرین برای مسابقه SC10)
 • 18.09.2013 - سودوکوی پالیندروم (تمرین برای مسابقه SC10)
 • 19.09.2013 - سودوکوی قاتل (تمرین برای مسابقه SC10)
 • 20.09.2013 - سودوکوی چهار تایی (تمرین برای مسابقه SC10)
 • 21.09.2013 - سودوکوی قطری
 • 22.09.2013 - سودوکوی زوج
 • 23.09.2013 - سودوکوی قطری و فرد
 • 24.09.2013 - سودوکوی قطری
 • 25.09.2013 - سودوکوی غیر متوالی
 • 26.09.2013 - سودوکوی نامنظم
 • 27.09.2013 - سودوکوی جفت ها
 • 28.09.2013 - سودوکوی وزیر ها
 • 29.09.2013 - سودوکوی جفت های رمزی
 • 30.09.2013 - سودوکوی قطری
 • 01.10.2013 - سودوکوی متوالی شکاف دار (تمرین برای مسابقه فینال WPF GP)
 • 02.10.2013 - سودوکوی به سمت بعدی (تمرین برای مسابقه فینال WPF GP)
 • 03.10.2013 - سودوکوی پیکانی (تمرین برای مسابقه فینال WPF GP)
 • 04.10.2013 - سودوکوی تنیسی (تمرین برای مسابقه فینال WPF GP)
 • 05.10.2013 - سودوکوی مناطق اضافی (تمرین برای مسابقه فینال WPF GP)
 • 06.10.2013 - سودوکوی زوج/فرد (تمرین برای مسابقه فینال WPF GP)
 • 07.10.2013 - سودوکوی مسیر فرد (تمرین برای مسابقه فینال WPF GP)
 • 08.10.2013 - سودوکوی کرانه تا کرانه (تمرین برای مسابقه فینال WPF GP)
 • 09.10.2013 - سودوکوی قطری
 • 10.10.2013 - ویندوکو
 • 11.10.2013 - سودوکوی حاصل جمع های خارجی
 • 12.10.2013 - سودوکوی گروه های گسسته
 • 13.10.2013 - سودوکوی فرد
 • 14.10.2013 - سودوکوی آنتی نایت
 • 15.10.2013 - سودوکوی قطری
 • 16.10.2013 - سودوکوی دوقلو یاب
 • 17.10.2013 - سودوکوی نامنظم
 • 18.10.2013 - سودوکوی تاپ هوی (به درخواست sudophile)
 • 19.10.2013 - سودوکوی شاه ها
 • 20.10.2013 - سودوکوی زوج
 • 21.10.2013 - سودوکوی قطری
 • 22.10.2013 - ویندوکو
 • 23.10.2013 - سودوکوی بدون چهار عدد افزاینده
 • 24.10.2013 - سودوکوی قاتل
 • 25.10.2013 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 26.10.2013 - سودوکوی فرد
 • 27.10.2013 - سودوکوی قلعه ای
 • 28.10.2013 - سودوکوی غیر متوالی
 • 29.10.2013 - سودوکوی قطری
 • 30.10.2013 - سودوکوی گروه های گسسته
 • 31.10.2013 - سودوکوی مجموع X
 • 01.11.2013 - سودوکوی کلاسیک و نامنظم
 • 02.11.2013 - سودوکوی مناطق اضافی
 • 03.11.2013 - سودوکوی زوج
 • 04.11.2013 - سودوکوی قاتل کوچک
 • 05.11.2013 - سودوکوی قطری
 • 06.11.2013 - سودوکوی XV
 • 07.11.2013 - سودوکوی شاه ها
 • 08.11.2013 - سودوکوی حاصل جمع های خارجی
 • 09.11.2013 - سودوکوی بدون اختلاف 2
 • 10.11.2013 - سودوکوی فرد
 • 11.11.2013 - سودوکوی نامنظم
 • 12.11.2013 - سودوکوی قطری (ورینت این مسابقه توسط TiiT تهیه شده است)
 • 13.11.2013 - سودوکوی زوج
 • 14.11.2013 - سودوکوی قاتل
 • 15.11.2013 - سودوکوی قطری
 • 16.11.2013 - سودوکوی غیر متوالی
 • 17.11.2013 - سودوکوی دوقلو یاب
 • 18.11.2013 - سودوکوی فرد
 • 19.11.2013 - سودوکوی قطری
 • 20.11.2013 - سودوکوی پیکانی
 • 21.11.2013 - سودوکوی قطری
 • 22.11.2013 - سودوکوی مسیر فرد
 • 23.11.2013 - سودوکوی چهار تایی
 • 24.11.2013 - سودوکوی زوج
 • 25.11.2013 - سودوکوی قاتل کوچک
 • 26.11.2013 - سودوکوی قطری
 • 27.11.2013 - سودوکوی آنتی نایت
 • 28.11.2013 - ویندوکو
 • 29.11.2013 - سودوکوی وزیر ها
 • 30.11.2013 - سودوکوی پالیندروم
 • 01.12.2013 - سودوکوی فرد
 • 02.12.2013 - سودوکوی شاه ها (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 03.12.2013 - سودوکوی قطری
 • 04.12.2013 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 05.12.2013 - سودوکوی قاتل نامنظم (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 06.12.2013 - سودوکوی آنتی نایت
 • 07.12.2013 - سودوکوی گروه های گسسته
 • 08.12.2013 - سودوکوی زوج
 • 09.12.2013 - سودوکوی XV (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 10.12.2013 - سودوکوی قطری
 • 11.12.2013 - سودوکوی پیکانی (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 12.12.2013 - سودوکوی نامنظم
 • 13.12.2013 - سودوکوی مجموع
 • 14.12.2013 - سودوکوی متوالی (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 15.12.2013 - سودوکوی فرد
 • 16.12.2013 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 17.12.2013 - سودوکوی قطری
 • 18.12.2013 - سودوکوی آینه ای (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 19.12.2013 - سودوکوی دوقلو یاب
 • 20.12.2013 - سودوکوی 9 یابی
 • 21.12.2013 - سودوکوی اسلات ماشین (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 22.12.2013 - سودوکوی زوج
 • 23.12.2013 - سودوکوی آنتی نایت
 • 24.12.2013 - سودوکوی قطری
 • 25.12.2013 - سودوکوی غیر متوالی
 • 26.12.2013 - سودوکوی آسمان خراش ها
 • 27.12.2013 - ویندوکو
 • 28.12.2013 - سودوکوی مجموع X
 • 29.12.2013 - سودوکوی فرد
 • 30.12.2013 - سودوکوی وزیر ها (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 31.12.2013 - سودوکوی قطری
 • 01.01.2014 - سودوکوی پالیندروم (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 02.01.2014 - سودوکوی آینه ای (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 03.01.2014 - سودوکوی متوالی (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 04.01.2014 - سودوکوی زوج
 • 05.01.2014 - Number 5, not alive
 • 06.01.2014 - سودوکوی قاتل کوچک
 • 07.01.2014 - سودوکوی قطری
 • 08.01.2014 - سودوکوی مناطق اضافی
 • 09.01.2014 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 10.01.2014 - سودوکوی غیر متوالی
 • 11.01.2014 - سودوکوی XXV (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 12.01.2014 - سودوکوی فرد
 • 13.01.2014 - سودوکوی قاتل
 • 14.01.2014 - سودوکوی قطری
 • 15.01.2014 - سودوکوی متوالی
 • 16.01.2014 - سودوکوی قطری
 • 17.01.2014 - سودوکوی پالیندروم (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 18.01.2014 - سودوکوی گروه های رنبن Renban (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 19.01.2014 - سودوکوی زوج
 • 20.01.2014 - سودوکوی قطری
 • 21.01.2014 - سودوکوی چهار تایی
 • 22.01.2014 - سودوکوی غیر متوالی
 • 23.01.2014 - سودوکوی دوقلو یاب
 • 24.01.2014 - سودوکوی نامنظم
 • 25.01.2014 - سودوکوی قلعه ای
 • 26.01.2014 - سودوکوی فرد
 • 27.01.2014 - سودوکوی مجموع
 • 28.01.2014 - سودوکوی قطری
 • 29.01.2014 - سودوکوی آنتی نایت (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 30.01.2014 - سودوکوی پیکانی (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 31.01.2014 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 01.02.2014 - سودوکوی نقطه ای (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 02.02.2014 - سودوکوی زوج
 • 03.02.2014 - سودوکوی بدون اختلاف 2
 • 04.02.2014 - سودوکوی قطری
 • 05.02.2014 - سودوکوی XV (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 06.02.2014 - سودوکوی بزرگتر
 • 07.02.2014 - سودوکوی ریاضی (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 08.02.2014 - سودوکوی آنتی نایت (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 09.02.2014 - سودوکوی فرد
 • 10.02.2014 - سودوکوی قطری
 • 11.02.2014 - سودوکوی مناطق اضافی
 • 12.02.2014 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 13.02.2014 - سودوکوی حاصل جمع های خارجی
 • 14.02.2014 - سودوکوی آنتی نایت
 • 15.02.2014 - سودوکوی غیر متوالی
 • 16.02.2014 - سودوکوی زوج
 • 17.02.2014 - سودوکوی نامنظم
 • 18.02.2014 - سودوکوی قطری
 • 19.02.2014 - سودوکوی غیر متوالی
 • 20.02.2014 - سودوکوی XV
 • 21.02.2014 - سودوکوی قلعه ای
 • 22.02.2014 - سودوکوی چهار تایی
 • 23.02.2014 - سودوکوی فرد
 • 24.02.2014 - سودوکوی قاتل
 • 25.02.2014 - سودوکوی قطری
 • 26.02.2014 - سودوکوی XV
 • 27.02.2014 - سودوکوی بدون اختلاف 2
 • 28.02.2014 - سودوکوی قاتل کوچک
 • 01.03.2014 - سودوکوی قلعه ای
 • 02.03.2014 - سودوکوی زوج
 • 03.03.2014 - سودوکوی غیر متوالی
 • 04.03.2014 - سودوکوی قطری
 • 05.03.2014 - سودوکوی گروه های گسسته
 • 06.03.2014 - سودوکوی دوقلو یاب
 • 07.03.2014 - سودوکوی نقطه ای
 • 08.03.2014 - سودوکوی آنتی نایت
 • 09.03.2014 - سودوکوی فرد
 • 10.03.2014 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر
 • 11.03.2014 - سودوکوی قطری
 • 12.03.2014 - سودوکوی غیر متوالی قطری
 • 13.03.2014 - سودوکوی مجموع
 • 14.03.2014 - سودوکوی دماسنجی
 • 15.03.2014 - سودوکوی زوج
 • 16.03.2014 - سودوکوی نامنظم
 • 17.03.2014 - سودوکوی غیر متوالی
 • 18.03.2014 - سودوکوی قطری
 • 19.03.2014 - سودوکوی آنتی نایت (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 20.03.2014 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 21.03.2014 - سودوکوی پیکانی (ورینت این مسابقه توسط Black Tiger تهیه شده است)
 • 22.03.2014 - سودوکوی مناطق اضافی
 • 23.03.2014 - سودوکوی فرد
لیگ روزانه - سودوکوی ورینت ساده

پنجره بازی v59.0 (باید حتما لاگین کرده باشید)

پنجره بازی v59.0 - با قابلیت تغییر اندازه (باید حتما لاگین کرده باشید)

سودوکو های ورینت این هفته:
 • 07.04.2014 - سودوکوی قاتل
 • 08.04.2014 - سودوکوی متوالی
 • 09.04.2014 - سودوکوی اختلافی
 • 10.04.2014 - سودوکوی قطری
 • 11.04.2014 - سودوکوی پالیندروم
 • 12.04.2014 - سودوکوی زوج
 • 13.04.2014 - سودوکوی بزرگتر کوچکتر

در صورتی که سوالی در مورد ورینت های مختلف دارید و یا نیاز به توضیحات بیشتر دارید میتوانید در انجمن و یا صفحه فیسبوک ما مطرح کنید.

می توانید ورینت های درخواستی خود برای آینده را در فروم اعلام کنید: http://sudokucup.com/node/2289

نتایج لیگ روزانه سودوکوی ورینت ساده را در اینجا می توانید ببینید ~> نتایج ورینت ساده

سودوکوی امروز:

قوانین

/sites/default/files/Banner_SCLigazacinajicich1_en.jpg