جدول های تمرینی

جدول های تمرینی سودوکو را از اینجا دریافت کنید:
دفترچه سودوکو v.01 (pdf - 215kB) (به روز رسانی 18.09.2013 23:09)!
پاسخ های دفترچه سودوکو (pdf - 105kB)

تغییرات کمی در سودوکوی عدد؟ مکان؟ داده شده است، و به جدول 15 چند عدد که در نسخه قبلی از قلم افتاده بود اضافه شده است.

زمان در نظر گرفته شده برای حل جدول های مسابقه 2 ساعت خواهد بود.

جدول های تمرینی معما را از اینجا دریافت کنید:
دفترچه معما (pdf - 223kB)

زمان در نظر گرفته شده برای حل جدول های مسابقه 2 ساعت خواهد بود.

از اینجا ترجمه فارسی دفترچه سودوکو را دریافت کنید:
دفترچه سودوکو (pdf - 151kB)

از اینجا ترجمه چینی دفترچه سودوکو را دریافت کنید:
http://www.sudokufans.org.cn/forums/topic/1521

Adobe Acrobat