Pravidla

Pravidla 2. online ročníku Mistrovství akademiků ČR v řešení sudoku 2021 (dále jen "soutěže"):

 • Soutěž zajištuje Hráčská asociace logických her a sudoku (dále jen "spolek HALAS")
 • Soutěž probíhá formou online na webu cs.sudokucup.com. Formou online je myšlen fakt, že hráči jsou spojeni se soutěží pomocí internetu, s jeho pomocí si vyzvednou soutěžní úlohy a odevzdávají svá řešení. Luštění úloh neprobíhá přímo v herním okně, je nutné si úlohy vytisknout.
 • Veškeré informace o soutěži jsou uvedeny na webu spolku HALAS - macr.sudokualogika.cz a na webu cs.sudokucup.com.
 • Soutěže se může zúčastnit kdokoliv, bez ohledu na národnost a věk. Před soutěží budou hráči zařazeni do kategorií, které jsou vypsány (viz sekce Kategorie). Soutěž, včetně jejích předchozích ročníků, je věnována dni studentů 17. 11., který hrál v dějinách naší země nemalou roli a kdy se studenstvo podílelo na uvědomění si významu hodnot svobody a demokracie.
 • Každý soutěžící bude vyzván k udělení souhlasu s pravidly soutěže a dále souhlasu se zveřejněním svého jména ve výsledkové listině. K obojímu budou soutěžící vyzváni při vyzvednutí hesla k soutěžnímu souboru a jsou to nezbytné podmínky účasti v soutěži. Ve stejný moment budou soutěžící, kteří chtějí být zařazeni do kategorií Akademik/Žák/Učitel, požádáni k vyběru své kategorie a k vyplnění názvu školy, ke které přísluší. 
 • Za účast v soutěži nic nedáte, s výjimkou dvou hodin vašeho času plného luštění sudoku.
 • Soutěž je zařazena do celoročního seriálu HALAS ligy 2021 v sudoku, do které jsou počítány výsledky všech českých hráčů spolu se zahraničními členy spolku HALAS. 
 • Soutěž řídí tým organizátorů (jmenovitě Jan Novotný a Karel Tesař, dále jen "organizátoři"), který odpovídá za regulérní průběh soutěže, tedy rovné podmínky pro všechny účastníky v duchu Soutěžního řádu spolku HALAS. Organizátoři zajišťují komunikaci s hráči, taktéž vyřizují protesty v soutěži. Kontaktním spojením s organizátory je emailová adresa info@sudokualogika.cz.
 • Soutěž je otevřena od 00:00 dne 17. 11. 2021 až po 23:59 dne 21. 11. 2021. Každý soutěžící má na odeslání řešení 120 minut od vyzvednutí hesla k soutěžnímu souboru formátu PDF po dobu otevření soutěže.
 • Soutěžní soubor obsahuje v úvodu přehled úloh a jejich bodovou hodnotu. Zároveň je tato hodnota vyznačena přímo u každé úlohy. Zadání pravidel jednotlivých úloh v soutěži a jejich bodové hodnoty jsou dále obsaženy v bookletu s příklady úloh zveřejněným před začátkem soutěže.
 • Pořadí na turnaji je určeno celkovým počtem bodů, které soutěžící získají za odeslání správného odpovědního kódu u každé úlohy. Při odevzdání kompletně správného řešení všech úloh získá hráč 10 bodů za každou celou ušetřenou minutu před koncem časového limitu.
 • O pořadí v případě rovnosti bodů rozhoduje čas posledního odeslání formuláře, ve smyslu, že čím dříve, tím lépe.
 • Pokud se stane, že má některá zadaná úloha více řešení, která splňují podmínky zadání, jsou body přidělovány za jakékoliv takové řešení (ale jen jedno). Pokud je úloha vadná a nemá řešení, je vyřazena z hodnocení a body za ní se nepřidělují.
 • Po skončení soutěže zveřejní organizátoři správná řešení všech úloh, vyhodnotí odevzdaná řešení a vyvěsí výsledky na web cs.sudokucup.com a macr.sudokualogika.cz. Organizátoři zároveň umožní soutěžícícm kontrolu jimi zaslaných řešení a jejich obodování. Pokud soutěžící není spokojen s vyhodnocením svých úloh organizátory, může ve lhůtě 48 hodin podat směrem k organizátorům protest. 
 • V případě, že hráč není s vyřešením sporu spokojen, podá protest k Výboru spolku HALAS, který do 10 dnů rozhodne a seznámí hráče a organizátory s rozhodnutím. Pokud dojde tímto rozhodnutím ke změně pořadí, jsou informováni všichni hráči na webových stránkách macr.sudokualogika.cz.
 • Pokud by během soutěže nastala neočekávaná situace a soutěžící by nebyl schopen odeslat odpovědní kódy k úlohám skrz odesílací formulář, nechť tak provede emailovou zprávou na info@sudokualogika.cz v časovém limitu 120 minut od vyzvednutí hesla k soutěžnímu souboru.
 • Organizátoři, spolek HALAS a další zainteresovaní, kteří pomáhají připravit tuto soutěž, vyzývají všechny účastníky k soutěžení v duchu fair play. Během soutěžení není povolena pomoc žádné další osoby, využití počítače či jiného výpočetního zařízení k získání řešení. V případě podvodného jednání účastníka soutěže mají organizátoři právo hráče vyřadit ze soutěže. Respektujte pravidla, respektujte ostatní soutěžící.