مسابقه سودوکو برای مبتدی ها (17 تا 23 خرداد ماه) در سایت LMI

تصویر Black Tiger

Sudoku site logoLogic Masters LMI Beginners' Sudoku Contest 7th - 13th June 2013

مسابقه سودوکو برای مبتدی ها (17 تا 23 خرداد ماه) در سایت LMI

در راند اول 4 سودوکوی کلاسیک خواهیم داشت.
ورینت ها برای راند دوم در این ماه سودوکوی فرد، سودوکوی گروه های رنبن، سودوکوی قطری و سودوکوی نابرابری خواهند بود.

جزئیات بیشتر

در اینجا می توانید این سودوکوها را تمرین کنید:

سودوکوی فرد 1
سودوکوی فرد 2
سودوکوی فرد 3

سودوکوی گروه های رنبن 1
سودوکوی گروه های رنبن 2
سودوکوی گروه های رنبن 3

سودوکوی قطری 1
سودوکوی قطری 2
سودوکوی قطری 3

سودوکوی نابرابری 1
سودوکوی نابرابری 2
سودوکوی نابرابری 3